Bretke-Bibel  (Manuskript 1579-1590)  Mk 1  nach der Edition von J. D. Range

[ Bücher Mk  ]

[Titelseite 1]   zum Textanfang

Sekma dalis Biblias Lietuwischkas. Iano Bretkuno pergulditas.

[Titelseite 2]   zum Textanfang

NAVIAS TESTAMENTAS.

Ing Lietuwischkụ Lieszuwị perraschitas

per Ioanạ Bretkunạ Labguwos Plebonạ.

1580.

[Titelseite 3]   zum Textanfang

Nauias Testamentas isch D: Martino Luthero wokischku perguldijmu, Lietuwischkai ischraschitas

per Ioanạ Bretkunạ Labguwos plebonạ.

Metuosạ Christaus. 1580.

[ Markus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[69r] EVANGELIA Schwento Markaus.
[ Markus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
I.
[1] Schitai ira pradzia Euangelios, ape Jesụ Christụ, sunaus Diewo,
[2] kaip raschita ira Prarakosụ. Schitai, siuncziu mano Anielạ pirm tawẹs, kursai pagatawitụ tawo kielị pirm tawẹs.
[3] Ira balsas Kosnodieia puschczoia, Gatawiket kielị Wieschpaties, pataisikite takus io.
[4] Ianas buwo puschczoia, krikschtija ir sake ape Krikschtạ pakutos [Gailesio] ant atleidimo Griekụ.
[5] Ir ischeio iopi wissa Szidụ̊ szeme, ir Jerusalomitanai, ir wissi apsikrikschdinoio nůg io Jordone ir paszinna sawo Griekus.
[6] Bet Ianas wilkeios Welbludo gaurais, ir schikschnina iůsta ant Schonụ̊ io, ir walge Szogus ir Mędụ̊ medinạ.
[7] Ir sake, bilodams. Atait wiens po manim, tas ira macnesnis uszu mane, kurio ne esmi wertas [hadnus] idant po io akim passilenkes, dirszus io Kurpiụ atrischcziau.
[8] Esch ius Wandeimi krikschtiju, bet ghis ius schwenta Dwase krikschtis. [69v]
[9] Ir prissitika to cziesů, kaip Jesus isch Galileos nůg NaZareth ateijo, ir dawes krikschtit nug Jano Jordone.
[10] Ir toiaus ischkopa isch wandenio, ir ischwida, kaip Dangus atsiwere, ir Dwasẹ, kaip Karwelị, ant io atenczẹ.
[11] Ir stoios balsas isch Dangaus. Tu essi mano mielas Sunus, kureme passimekstu.
[12] Ir toiaus ware ghị Dwase Puschczona,
[13] Ir buwo puschczoia [laikes] kietures deschimtis dienụ̊, ir buwo gundinams nůg Welino, ir buwo su szwerimis. Ir Anielai sluszija iam.
[14] Bet kaip Janas padutas buwo, ataijo Jesus ing Galileạ ir sakie Euangeliạ ape Karalistẹ Diewo,
[15] bilodams. Cziesas issipilde, ir karaliste Diewo artinoios, Gailekites, ir tikekite Euangeliai.
[16] Bet waikschczodams prieg Galileischkụ mariụ̊, ischwida Simonạ ir Andrieiụ io brolis, be leidinczius sawo tinklus ing Marias, nesa buwo Szweiei.
[17] Ir Jesus biloio iemus, Sekite mane, esch [70r] ius Szmoniụ̊ szweieis padarisiu.
[18] Toiaus apleido ie sawo tinklus, ir seke ghị.
[19] Ir maszo isch thẹ paszịgeiẹs, ischwida Iakubạ sunụ Zebedeuscho, ir Ianạ io brolị, be lapanczius Laiwe tinklus, ir toiaus wadina iůs.
[20] Ir anis palikẹ sawo Tiewa Zebedeuschạ Laiwe su Darbinikais, seke ghị.
[21] Ir ghie nueijo ing Kapernaům ir toiaus Sabbathomis eijo ingi Iskalas, ir moke.
[22] Ir anis nussistebeio isch io makinimo, Nesa ghis macnai mokinno, ne kaip Daktarai raschto.
[23] Ir buwo iụ Iskaloia Szmogus apsiestas ne czista Dwase, tas schauke
[24] bilodams, Pastowek, kạ mumus darbo su tawim Jesau NaZarenskau? Ataijai mus skanditụ, Szinau kas essi Schwentasis Diewo.
[25] Ir Jesaus apdraudẹ ghị, bilodams, Buk be szado, ir ischeik isch io.
[26] Ir Dwase ne czista draske ghị, ir schauke didzu balsu, ir ischeio nůg io [isch io]
[27] Ir anis wissi nussistebeio, schitaipo, kaip tarp sawẹs klausineio, bilodomi, Kas tatai ira? Koksai tatai nauias pamokslas ira? Ghis [70v] macnai [gwaltu] prisaka neczistomis Dwasiamis, ir anis klausa io.
[28] Ir io garsas toiaus ischeijo, ing wissus arraikus Galileos.
[29] Ir ie toiaus ischeijo isch Iskalos, ir ataijo ing Namus Simano ir Andrieiaus su Iakubu ir Ianů.
[30] Ir Voschwe [augiwe Moterischkes] Simano guleio Drugiu ne galedoma. Ir toiaus pasake iam ape anạ.
[31] Ir ghis priszengens, attiese ghẹ, ir nutwere ghẹ ranka. Ir Drugis ana toiaus pamete, ir ghi tarnawo iemus.
[32] Bet wakarạ iau nussileidus Saulei, atnesche iop wissokius negalinczius ir Apsiestus,
[33] ir wissas Miestas sussieijo prieg wartụ,
[34] Ir pagielbeio daugia ne galincziụ̊, kurie tuleropomis liga̱mis apsliekti buwo, ir ischware daugia Welinụ̊, ir ne dawe Welinus kalbeti, nesa paszinna ghị.
[35] Ir rita meta pirm dienos kieles ir ischeijo. Ir nueijo Jesus ingi pustạ wietạ, melsdamasi thẹ.
[36] Ir Petras su tais kurie prieg io buwo, skubinoios paskui io.
[37] Ir kaip atrado ghị, biloio, Wissi tawe ieschka. [71r]
[38] Ir ghis biloio iemus. Eikim ing artimesnius Miestus, idant ir thẹ Sakicziau, Nesa ant to ataijau.
[39] Ir ghis sake iosụ Iskalosụ, po wissạ Galileạ, ischwaridams Welinus.
[40] Ir ataijo iopi Raupůtas, tas melde ghị, klaupes po io akim, ir biloio iam. Jei nori gali mane czistiti.
[41] Ir pagaileio Iesụ, ir ischtiese rankạ, dassiliteio ghị, bilodams. Nariu, buk czistas.
[42] Ir iam taipo kalbant, ischeio [atstaio] toiaus nůg io Raupai. ir ghis stoios czistas.
[43] Ir Jesus apdraude ghị, ir toiaus atware ghị nůg sawẹs,
[44] bilodams iam, Weisdek, ieib tatai niekam ne sakitumbei. Bet eik, ir passirodik Kaplonui, ir affierawok uszu tawo Czistighimạ, kạ Moseschus prisake, ing liudimạ ant iụ.
[45] Bet ghis, ischeies, pradeio, ir daugia ape tai sake, ir apreischke tạ darbạ, schitaipo, kaip ghis toliaus nebegeleio regimai [dransei] ing Miestạ eiti, bet laikes lauke wietosụ pustosụ̊. Ir ataijo iopi isch wissụ schaliụ.
[ Markus 2   Verse 1  2    zum Buchanfang ]
II.
[1] Ir po nekurụ dienụ, wel eijo ing Kapernaum, ir staios passakita, [71v] kaip Namůsụ butụ.
[2] Ir toiaus daugia sussie̱ios, schitaipo, kaip ne tilpo, nei pas wartụ. Ir sake iemus Szodị.
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang