Christian-II-Testament  (Wittenberg 1524)  Mk 1

[ Bücher Mk  ]

[ Titelseite   zum Textanfang ]

Thette ere thz Nøye testamenth paa danske ret effter latinen vdsatthe.

M. D. XXIIII.

[ Markus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[?r] Euangelium Sancti Marci.
[ Markus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
Thet FØrste Capittel.
[1] JEsu Christi gudz søns euangelij begyndelsze/
[2] er thendne/ som scriffuet er i Propheterne/ See ieg sendner myn engel for thidt ansigt/ huilken skal berede thin weyg for tig/
[3] Thet er en robendis røst i ørcken/ Berede i herrens weyg rette giøre hans fuod stijge.
[4] Joaannes tog til at døbe i ørken/ predickendes aff dobens buod/ til søndners forladelse/
[5] Oc vtginge til hannom/ thet gantsket iødiske land/ Oc the aff Hierusalem/ oc døptes alle aff hannom/ i Jordane fluod/ oc wed erkendne theris søndner.
[6] Oc Joannes war cledder/ met Camele haar/ oc it ledre belte/ omkring siine lendner/ oc hand aad gresshopper oc skoughonning/
[7] oc predicket sigendes/ Thend kommer efftir meg/ huilken stercker er end ieg/ Oc ieg er icke bequem at ieg nedfallendes skal vpløse hans skougtnenge/ Sandaligen
[8] ieg døber ether i wand/ oc hand skal døbe ether i thend hellig aand.
[9] Oc thet er skeed vti the samme dage/ kom Jesus aff Nazareth vti Galilee land/ oc luod sig døbe aff Joanne/ i Jordanen/
[10] Oc strax som hand vpsteeg aff wandnet/ saa hand himmelin atskilles/ oc aanden lige som en dwe nedstigendes offuer hannom/
[11] Oc en røst er skeed aff himmelen/ Thu est thend myn [?v] elskelig søn/ vti huilcken meg er wel behageligt.
[12] Oc strax vt dreuff hannom aanden i ørken/
[13] oc hand war ther i ørken fyretiuge dage/ oc frestedes aff satana/ oc war ther met dyure/ oc engelle thiente hannom.
[14] Efftir Joannes war fangen/ kam Jesus ind i Galilea/ predickendes guds rijgis Euangelium/
[15] oc sagde/ Thijden er fuldkommet/ oc guds rijgi er heer hart huoss/ beidrer ether/ oc troer paa Euangelium/
[16] Oc ther hand wandrede huoss thet Galileiske hauff/ saa hand Simonem och Andream hans broder/ kastendis theris garn i hauffuit/ Thi the ware fiskere/
[17] Oc Jesus sagde thennom/ J efftirfølge mig/ oc ieg skal giøret/ ati skulle worde menniskens fiskere/
[18] Oc strax off uergaffue the theris garn/ oc efftirfulde hannom.
[19] Oc hand gick ther fran/ lidet frammer mere/ oc saae Jacobum Zebedei søn/ oc Joannem hans broder/ huilke oc szo til rede lagde theris garn i skijbet/
[20] oc hand kallede thennom strax. Oc the strax forluod theres fader Zebedeum i skijbet/ met dags mendnen/ oc efftirfulde hannom.
[21] Oc the indginge i Capernaum/ oc strax paa sabatdagen/ indgick hand i theris forsamblings huss/ oc togtil at laere/
[22] oc the forundrede thennz/ paa hans laerdom/ Thi hand laeret thennom lige som thend machten haffde/ oc icke szo som scrifftclogene.
[23] Oc vti theris forsamblings huuss war it menniske/ besaat met en vreen and/ oc hand ropte sigendes/
[24] Ach huad haffue vij met tig/ Jesu aff Nazaret? Est thu kommen at fordreffue oss? Jeg kender tig huo thu est/ forsant thend guds hillige/
[25] Oc Jesus straffede hannom sigendes/ thije stille/ oc vdgack aff thette menniske/
[26] oc ther thend vrene aand/ haffde spleidet hannom oc robet/ met it stuort røst/ vtgick hand aff hannom/
[27] oc alle forferde thennom/ szo at the atspurde emellom thennom selffuer sigendes/ Huad [?r] er thette? huad ny laerdom er thendne? Thi hand oc szo met macht biuder offuer the vreene aande/ oc the lyde hannom/
[28] oc hans røchte spredes strax/ i the gantske omkringlegendis Galileiske grentzer.
[29] Oc strax vdgingge the aff forsamblings huusset/ oc komme i Simonis oc Andreas huuss/ met Jacobo oc Joanne/
[30] oc Simonis husfrues moder lou siuger/ aff thend kolde siuge/ oc strax sagde the hannom aff hendne/
[31] Oc hand framgick oc vpreyste hendne/ oc tog hendnes haand/ oc strax forluod hendne thend kolde siuge/ oc hun thiente thennom.
[32] Oc om aff ten/ ther suolen war nedtgangen/ førde the til hannom/ alle the som vndt haff de/ oc huilke besaat ware met dieffuelskabe/
[33] oc thend gantske stad war forsamblet for dørren/
[34] oc hand helbredet mange/ huilke siuge ware aff atskillige siuge/ oc vtdreff mange dieffuelskabe/ oc icke tilstede dieffuelskabe at taale/ thi the kendne hannom.
[35] Oc om morgen før dag/ vpstuod Jesus/ oc bortgick hand/ ind til it ødested/ oc ther togtil atbede/
[36] Oc Simon/ oc huilke met hannom ware/ komme efftir hannom/
[37] oc ther the fundne hannom/ sagde the hannom/ Alle søge efftir tig/
[38] Oc hand sagde thennom/ Wi skulle gaa i thesse neste byer/ at ieg ther oc predicker/ Thi ieg er therfor kommen/
[39] oc hand predicket i theris forsamblings huuse i gantske Galileeland/ oc vtdreff dieffuelskabe.
[40] Oc kam til hannom/ en vdsodzske/ bethendes hannom/ oc nedfiøld for hannom paa kneen/ oc sagde hannom/ om thu wilt/ kant thu reengiøre meg/
[41] oc Jesus forbarmede seg/ vtstrackte siin haand/ tog paa hannom/ oc sagde hannom/ Jeg wil/ thu skalt were reen/
[42] oc ther hand thet sagde/ strax biortgick vdsotten aff hannom/ oc hand er reengiort/
[43] oc hand truendes hannom/ strax hensende hannom fran sig/ oc sagde hannom/
[44] see til at thu ingen siger nogendeel/ Men gackbort oc thie tig selffuer presten/ oc offer for thin ren[?v] selse/ huilke Moses bød/ thennom til witnesbyrd/
[45] Oc ther hand vtkam/ begynte hand at predicke/ oc menligt at giøre/ huad hannom var skeed/ szo at Jesus kundne icke nw aapenbarlig indgange i staden/ men hand war vthenfor vti øde steder/ oc the komme til hannom aff alle steder.
[ Markus 2   Verse 1    zum Buchanfang ]
Thet ander Capittel.
[1] OC hand indgick igen i Capernaum/ efftir ...
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang