Christian-III-Bibel  (Kopenhagen 1550)  Mk 1

[ Bücher Mk  ]

[ Titelseite   zum Textanfang ]

Biblia/ Det er den gantske Hellige Scrifft/ vdsaet paa Danske

Esaiae 40. Guds Ord bhffuer euindelige

Prentit i Københaffn/ aff Ludowich Dietz.

M. D. L.

[ Markus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[26v] S. Marci Euangelium
[ Markus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
I.
[1] DEtte er Euangelij begyndelse/ om Jhesu Christo/ Guds Søn/
[2] som staar screffuit i Pro pheterne. See/ Jeg sender min Engel faar dig/ som skal berede din vey faar dig.
[3] Det er en Predikeris røst i Ørcken/ Bereder HERRENS vey/ gører hans stij rette.
[4] Johannes vaar i Ørcken/ døbte oc predickede om Penitentzis Daab/ til syndernis forladelse.
[5] Och det gantske Jødeland gick vd til hannem/ oc de aff Jerusalem/ oc lode sig alle døbe aff hannem i Jordan/ oc bekende deris Synder.
[6] Oc Johannes vaar kled met Kamels haar/ oc met it Belte aff laeder om sine lender/ oc oed Greshopper oc vilt Hunnig.
[7] Oc predickede/ oc sagde/ Der kommer en effter mig hand er sterckere end ieg/ Huilcken ieg er icke verdig til/ at bucke mig ned faar hannem/ oc opløse hans Skotuenge.
[8] Jeg døber eder met Vand/ Men hand skal døbe eder met den hellig Aand.
[9] Oc det hende sig paa den samme tid at Jhesus kom aff Galilea fra Nazareth/ ac lord sig døbe aff Johannei Jordan/
[10] Oc hand stigde strax op aff vandet/ oc saa/ at Himmelen obnedis/ Oc Aanden komme ned paa hannem lige som en Due.
[11] Oc der skede an røst aff Himmelen/ Du est min elskelige Søn/ i huilcken ieg haffuer behalighed.
[12] Oc strax dreff Aanden hannem vd i Ørcken/
[13] oc hand vaar der fyretiue dage i Ørcken/ Oc bleff fristet aff Satan/ oc vaar hoff Diur/ Oc Englene tiente hannem.
[14] Men effter at Johannes bleff greben/ kom Jhesus i Galilea/ oc predickede Euangelium om Guds rige/
[15] oc sagde/ Tiden er fuld kommen/ oc Guds rige er naer/ Bedrer eder oc troer Euangelium.
[16] Oc der hand gick hoff det Galileiske haff/ Saa hand Simon och hans broder Andreas/ at de kaste deris garn i Haffuit/ Thi de vaare Fiskere.
[17] Och Jhesus sagde til dem/ Følger mig effter/ Jeg vil gøre eder til Menniskens fiskere.
[18] Oc de forlode strax deris garn oc fulde hannem effter.
[19] Oc som hand gick der fra lidet lenger frem/ saa hand Jacobum Zebedei søn/ och hans broder Johannem/ at de bøte garn i skibet/
[20] Oc hand kallede strax at dem. Oc de forlode deris fader Zebedeum i skibet met Daglønerne/ oc fulde hannem effter.
[21] Oc de ginge ind i Capernaum/ oc strax om Sabbathen gick hand i Scholen/ oc laerde.
[22] Oc de forundrede dem paa hans lerdom/ Thi hand lerde veldelige/ och icke som Scrifftkloge
[23] Oc der vaar it Menniske i deris Schole/ som vaar besaet met en wren Aand/ den robre/ oc sagde/
[24] Holt/ huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth: Du est kommen ath forderffue off/ Jeg veed huo du est/ Guds hellige.
[25] Oc Jhesus truede hannem/ oc sagde/ Ti stille/ oc far vd aff hannem.
[26] Oc den wrene Aand reff hannem/ oc robte høyt/ och foer vd aff hannem.
[27] Oc de bleffue alle forfaerdede/ saa/ at de bespurde sig met huer andre/ oc sagde/ Huad er det: Huad er dette for en ny Lerdom: Hand biuder de wrene Aander met mact/ oc de lydde hannem.
[28] Oc hans Røcte vdspriddis strax trint om kring/ vdi Galilee egn.
[29] Oc de ginge strax aff Scholen/ oc komme i Simonis oc Andree huss met Jacob och Jo[27r] hannes.
[30] Oc Simonis husteuis Moder laa oc haffde Kaaldesiuge/ oc strax sagde de hannem aff hende.
[31] Oc hand traadde til hende/ oc reysde hende op/ oc holt hende ved haanden/ oc den Kaaldesiuge forlod hende strax/ Oc hun tiente dem.
[32] Men om afftenen der Solen vaar nedgangen/ da førde de allehaande Siuge oc besette til hannem/
[33] Oc den gantske Stad forsamlede sig faar dørren.
[34] Och hand halp mange Siuge/ som vaare beladne met atskillig siugdom/ Oc hand vddreff mange Dieffle/ och lod Diefflene icke tale/ thi de kende hannem.
[35] Oc om morgenen stod hand op før dag/ oc gick hen vd. Oc Jhesus gick til en øde Sted/ oc giorde der sin bøn.
[36] Oc Peder met dem som vaare hoff hannem/ skyndede sig effter hannem
[37] och der de funde hannem sagde de til hannem/ Huer mand leder effter dig.
[38] Och hand sagde til dem/ lader off gaa til disse neste Staeder/ at ieg oc kand der predicke/ Thi ieg er der til kommen.
[39] Oc hand predickede i deris Scholer/ vdi al Galilea/ Oc vddreff Dieffle.
[40] Och der kom en Spedalsk til hannem/ bad hannem/ bøyde sine knae faar hannem/ och sagde til hannem/ Vilt du/ da kant du vel rense mig.
[41] Oc Jhesus ynckedis offuer hannem/ Och hand vdracte sin Haand/ rørde ved hannem/ oc sagde/ Jeg vil det gøre/ ver ren.
[42] Oc som hand det sagde/ da gick Spedalskheden strax aff hannem/ och hand bleff ren.
[43] Oc Jhesus truede hannem/ oc dreff hannem strax fra sig/ oc sagde til hannem/
[44] See til/ at du siger ingen det/ Men gack hen/ oc bete dig for Presten/ oc offre for din Renselse/ det som Mose haffuer bafalet/ til it vidnisbyrd offuer dem.
[45] Men hand/ der hand kom vd/ begynte hand/ och sagde meget der aff oc kundgiorde den Gerning/ Saa/ at hand kunde der effter icke mere gaa obenbare i Staden/ men hand vaar vden faare i de øde steder/ Och de komme til hannem aff alle Ende.
[ Markus 2   Verse 1    zum Buchanfang ]
II.
[1] OC nogle dage der effter/ gick hand til CaPernaum igen/ Oc det bleff obenbare/ ...
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang