Gustav-Vasa-Bibel  (Upsala 1541)  Mk 1

[ Bücher Mk  ]

[ Titelseite   zum Textanfang ]

Thet Nyia Testamentet.

1541.

[ Marcus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[23r] S. Marci Euangelium.
[ Marcus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
Första Capitel.
[1] Thetta är begynnelsen aff Jesu Christi Gudz Sons Euangelio/
[2] såsom scriffuit är j Propheterna. Sij/ iagh sender min Ängel fram för titt ansichte/ hwilken beredha skal thin wägh fö tigh.
[3] Een ropande röst är j öknenne/ Bereder HERRANS wägh/ görer hans stijghar retta.
[4] Johannes war j öknenne/ döpte och predicadhe bätringennes döpelse/ til syndernas förlåtelse.
[5] Och til honom gingo vth hela Judeska landet/ och the vthaff Jerusalem/ och läto sigh alle döpa aff honom j Jordans flodh/ och bekende sina synder.
[6] Och Johannes war klädd medh Kamelahåår/ och medh en lädhergiording om sina lender/ och ååt graszhoppor och wildhannogh.
[7] Och predicadhe och sadhe/ En kommer effter migh/ som starkare är än iagh/ hwilkens skootwenger iagh icke werdigh är at nedherfalla och vplösa.
[8] Jagh döper idher medh watn/ Men han skal döpa idher medh them helgha Anda.
[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ at Jesus kom vthaff Galileen jfrå Nazareth/ och lät sigh döpa aff Johanne j Jordan.
[10] Och strax steegh han vp vthn watnet/ och sågh himlanar öpnas/ och Andan såsom een duffuo nedherkomma offuer honom.
[11] Och een röst kom aff himmelen. TV ÄST min käre Son/ j hwilkom migh wel behaghar.
[12] Och Anden dreeff honom strax vthi öknena/
[13] och han war j öknenne j fyratiyo daghar/ och frestadhes aff Satana/ och war medh wildiuren. Och Änglanar tiente honom.
[14] Men sedhan Johannes wardt fången/ kom Jesus vthi Galileen/ och predicadhe Euangelium om Gudz Rike/
[15] säyandes/ Tijdhen är fulkompnat/ och Gudz Rike är för handenne/ Bätren idher/ och troor Euangelio.
[16] När han gick vth medh thet Galileeska haffuet/ sågh han Simonem och Andream hans brodher kasta sijn näät j haffuet/ ty the woro fiskare.
[17] Och Jesus sadhe til them/ Fölier migh/ och iagh wil göra idher menniskiofiskare.
[18] Strax gåffuo the sijn näät offuer/ och folgde honom.
[19] Och tå han gick tädhan litet fram bäter/ sågh han Jacobum Zebedejson/ och Johannem hans brodher/ at the j båtenom bygde sijn näät/
[20] och strax kalladhe han them. Tå offuergåffuo the sin fadher Zebedeum vthi båten medh leghodrengerna/ och folgde honom. [23v]
[21] Och the gingo til Capernaum/ och strax om Sabbatherna gick han in j Sinagogon/ och lärde.
[22] Och the förundradhe stoorligha på hans lärdom/ För ty han lärde welleligha/ och icke såsom the Scrifftlärde.
[23] Och j theras Sinagogo war een menniskia besatt medh then orena Andan/ Och han ropadhe och sadhe/
[24] Ah/ hwadh haffue wij medh tigh bestella Jesu Nazarene? Ästu kommen til at förderffua oss? Jagh weet hoo tu äst/ nemligha/ then Gudz Helighe.
[25] Och Jesus nepste honom/ säyandes/ Tijgh och gack vthaff menniskionne.
[26] Tå reeff then orene Anden honom/ och ropadhe högt/ och foor vth aff honom.
[27] Och alle förundradhe sigh swårligha/ så at the sporde hwar annan til/ och sadhe/ Hwadh är thetta? hwadh nyy lärdom är thetta?/ Ty han biudher the orena Andar medh welligheet/ och the lydha honom.
[28] Och hans rychte gick strax alt omkring j Galilee grenszor.
[29] Och the gingo strax vthu Sinagogon/ och komo vthi Simonis och Andree hws/ medh Jacobo och Johanne.
[30] Och Simonis swära lågh siwk j skälffuo/ Och strax sadhe the honom om henne.
[31] Tå gick han til och reeste henne vp/ och toogh henne widh handena/ Och j thet samma offuergaff skälffuosiwkan henne/ Och hon gick sedhan och tiente them.
[32] Om afftonen tå solen nedhergången war/ hadhe the til honom allahanda siwka/ och the som qualdes aff diäfflar/
[33] och hele stadhen war församlat för dörena.
[34] Och han giorde monga helbregda som krancke woro aff allahanda siwkdom/ och dreff vth monga diäfflar/ och tilstadde icke diäfflanar tala/ ty the kende honom.
[35] Och om morghonen ganska bittijdha för dagh/ stoodh han vp/ och gick vth. Och Jesus gick bortt vthi itt ödhe rwm/ och ther badh han.
[36] Och Simon kom effterfarandes/ och the medh honom woro.
[37] Och tå the funno honom/ sadhe the til honom/ Alle sökia tigh.
[38] Sadhe han them/ Lät oss gå vthi nästa städherna/ at iagh ock ther predicar/ Ty för then skul är iagh kommen.
[39] Och han predicadhe j theras Sinagogor/ offuer hela Galileen/ och vthdreff diäfflar.
[40] Och til honom kom en spitelsk man och badh honom/ föll på knää för honom/ och sadhe til honom/ Wilt tu/ så kant tu göra migh reen.
[41] Tå warkunnadhe sigh Jesus offuer honom/ och vthreckte sina hand/ och toogh vppå honom/ och sadhe/ Jagh wil/ war reen.
[42] Och när han thet sagdt hadhe/ gick strax spitelskan aff honom/ och han wardt reen.
[43] Och Jesus hotadhe honom/ och senden strax jfrå sigh/ och sadhe honom/
[44] See til/ at tu sägher ingom thetta/ Vthan gack bortt och wisa tigh Prestenom/ och offra för tijn rening/ thet Moses budhit haffuer/ til itt wittnesbyrd offuer them.
[45] Men tå han vthgången war/ begynte han förkunna och berychta thet som skeedt war/ Så at han icke nu meer kunde vppenbarligha gå in vthi stadhen/ Vthan bleff vthe j ödhe rwm. Och the komo til honom aff alla endar.
[ Marcus 2   Verse 1  2    zum Buchanfang ]
Annat Capitel.
[1] OCh effter någhra daghar/ gick han åter in j Capernaum/ Och thet spordes/ at han war j huset.
[2] Och strax församladhes ...
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang