Mikael-Agricola-Bibel  (Stockholm 1548)  Mk 1

[ Bücher Mk  ]

[ Titelseite   zum Textanfang ]

Se Wsi Testamenti.

1548.

[ Markus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[46r] P. Marcusen Euangelium.
[ Markus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
Ensimeinen Lucu.
[1] ALcu Jesusen Christusen Jumalan Poian Euangeliumist/
[2] ninquin kirioitettu on Prophetis/ Catzo mine leheten minun Engelin sinun casuos eten/ ioca walmistaman pite sinun Tietes sinun edheses.
[3] Hwtawaisen äni on corwesa/ Walmistaka Herran tiete/ oijendacat henen polghunsa.
[4] Johannes castoi coruesa/ sarnaten Paranoxen Castetta syndein andexiandamisexi.
[5] Ja vlgoskeuit henen tygens coko Judean makunda/ ia ne Jerusalemist/ ia castettin caiki henelde Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse.
[6] Mutta Johannes oli pugetettu Camelincaruoilla/ ia he[46v] nen Solinsa ymberi hihinainen Wöö/ ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia/
[7] ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ ioca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cumartuna pästemen Kengäin rihima.
[8] Mine tosin castan teite wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.
[9] Ja se tapactui nine peiuine/ että Jesus Galilean Nazaretist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis.
[10] Ja cochta quin hen ylesastui wedheste/ näki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hengen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens.
[11] Ja äni tuli Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minulle ombi soosio.
[12] Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/
[13] ia oli sijne coruesa neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende.
[14] Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Jesus Galileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/
[15] ia sanoi/ Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehestynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium.
[16] Mutta coska Jesus keui Galilean meren sijw/ näki hen Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen merehen/ sille he olit Calamiehet/
[17] ia sanoi heille Jesus/ Seuratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi.
[18] Ja cochta he iätit heiden werckonsa/ ia seurasit hende.
[19] Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ näki hen Jacobin Zebedeusen poian ia Johannem henen weliens/ että he wenehese paransit Werckoians/
[20] Ja cochta hen heite cutzui. Ja he iätit heiden Jsens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ iaseurasit hende.
[21] Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan/ ia opetti.
[22] Ja he hemmestyit henen Opetuxens päle. Sille että hen opetti heite woimalisesta/ ia ei ninquin Kirianoppenuet. [47r]
[23] Ja oli heiden Sinagogas yxi Jnhiminen riuattu sastaisest Hengest/ ia hen hwsi
[24] sanoden/ Oy mite meiden on tekemiste sinun cansas Jesu Nazarene? Tulicos meite cadhottaman? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe.
[25] Ja Jesus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Jnhimiseste.
[26] Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi surella änelle/ nin hen wlgoslexi heneste.
[27] Ja he caiki hemmestyit/ nin että he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske/ ia he cwleuat hende?
[28] Ja henen Sanomans cochta cwlui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.
[29] Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa.
[30] Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sanoit henelle.
[31] Ja hen edeskeui ia yleskohensi henen/ ia rupesi henen käteens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite.
[32] Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen tygens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde.
[33] Ja coko Caupungi cokounsi Ouen eteen/
[34] ia paransi hen monda/ iotca sairastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/ ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen.
[35] Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen ylesnousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Jesus ychten erineisen Sijan/ ia sielle rucoeli/
[36] ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca henen cansans olit.
[37] Ja coska he leusit henen/ sanoit he henelle/ Jocainen sinu etzi.
[38] Ja hen sanoi heille/ Mengeme lähimeisin kylihin/ että mine sielleki sarnaisin/ sille site warten mine olen tullut/
[39] Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet.
[40] Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ langesi poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ si[47v] ne woit minun puhdista.
[41] Ja Jesus armachti henen pälens/ ia wlgosoijensi kätens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mine tahdon/ ole puhdas.
[42] Ja quin hen oli sanonut/ cochta spitali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi.
[43] Ja Jesus hastoi hende/ ia cochta tyköens poislehetti/
[44] ia sanoi henelle/ Catzos ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta itzes papille/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on käskenyt/ heille todhistuxexi.
[45] Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi hen sarnamaan palio ia ilmoittaman site Töte/ Nin ettei Jesus sijtte tainud iulkisesta caupungijn siselletulla/ mutta wlcona erineisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit henen tygens. Woimalisesta) Se on/ caiki henen sarnans oli ninquin sen/ ioca todhesta iotakin tekepi. Ja mite hen sanoi sille oli woima/ ia oli eleue.
[ Markus 2   Verse 1  2  3  4  5  6  7    zum Buchanfang ]
Toinen Lucu.
[1] JA taas mwtamain peiuein ielkin/ sisellemeni hen Capernaumin/ Ja se tuli cwluxi/ että hen hones oli.
[2] Ja cochta cokounsit monda/ nin ettei io ne sijat/ quin Ouen tykene olit/ heite wetänyet/ ia hen puhui heille sarnan.
[3] Ja tulit henen tygens wiedhen ychte Ramba/ ioca nelielde cannettin.
[4] Ja quin eiuet he woinuet hende lehestyue canssan tehden/ nin he kiskoit honecten caton/ ioissa hen oli/ ia lepitzencaiwoit caton/ ia kieusille alaslaskit wooten/ iossa se Ramba macasi.
[5] Quin nyt Jesus neki heiden wskons/ sanoi hen Rammalle/ Poican/ sinun synnis andexiannetan sinulle.
[6] Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist/ istudhen/ ia aijattelit heiden sydhemisens/
[7] Mite teme nein pilca puhu
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang