Neues Testament  (Stockholm 1526)  Mk 1

[ Bücher Mk  ]

[ Titelseite   zum Textanfang ]

Jesus·

Thet Nyia Testamentit på Swensko·

[ Markus   Kapitel 1  2    zum Textanfang ]
[22r] Sancti Marci Euangelium·
[ Markus 1   Verse 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45    zum Buchanfang ]
Första Capitel·
[1] Thetta är begynnilsen aff Jesu Christi gudz sons euangelio/
[2] såsom scriffuit är j propheterna/ Sy/ iach sender min engel fram för titt ansichte/ huilkin beredha skal thin wägh för tich/
[3] En ropande röst är j öknen/ bereedher herrans wägh/ görer hans stijghar retta.
[4] Johannes döpte j öknen och predicade bätringenes döpelse till syndernes förlåtilse/
[5] Och till honom vtgingo hela Judhae landit/ och the vtaff Hierusalem/ och döptes alle aff honom j Jordans floodh/ wedherkennandes theres synder.
[6] Och Johannes war klädder medh camele håår/ och medh en lädergior ding om hans länder/ och ååt gräszhoppor och villhonnugh/
[7] och predicadhe och sagde/ En kommer effter mich som starkare är än iach/ then iach icke wärdugh är/ ath iach mich nedherböyer och vplöser hans skooremar
[8] Jach döper idher j watn/ men han warder idher döpandes j them helgha anda.
[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ ath Jesus kom vtaff Galileam frå Nazaret/ och wart döpt aff Joanne/ vthi Jordansfloodh/
[10] och strax thå han steegh vpp vthwr watnet/ sågh han himblanar ypnas/ och andan sååsom ena duffuo nedherkommandes öffuer honom/
[11] och en röst kom vtaff himmelen/ Tw äst min kära son/ vthi huilkom mich wälbehaghar.
[12] Och anden dreeff honom strax vthi öknen/
[13] och han war j öknen fyratiyo daghar/ och frestadhes aff satana/ och war medh wildiuren/ och englanar tiente honom.
[14] Men sedhan Joannes wort fongen/ kom Jesus vthi Galileam och predicadhe euangelium om gudz rijke/
[15] säyandes/ tijdhen är vpfylt/ och gudz rijke är för handen/ bätren idher/ och troon euangelio.
[16] När han gick vth medh thet Galileeske haffuet/ sågh han Symonem och Andream hans brodher kastandes sin nät j haffuet/ ty the woro fiskare/
[17] och Jesus sagde till them/ fölier mich/ och iach will göra idher menniskiorsfiskare/
[18] strax gåffuo the theres nät vtöffuer/ och fölgde honom.
[19] Och thå han gick tädhan litith fram bäter/ sågh han Jacobum Zebedeison/ och Joannem hans brodher/ the och j båtenom till hopa lagde theres nät/
[20] och strax kalladhe han them/ thå öffuergåffuo the theres fadher Zebedeum vti båten medh legodrängianar/ och fölgde honom.
[21] Och the gingo in vthi Capernaum/ och strax om sabatzdaghanar gick han in j synagoganar/ och lärde/
[22] och the förundradhe stoorligha på hans lärdom/ för ty han lärde såsom/ then ther wellugh war/ och icke såsom the scrifftlärdhe.
[23] Och j theres sinagoga war en menniskia besatt medh then fula andan/ och han ropadhe/
[24] ah huad haffue wij medh tigh bestella Jesu Nazarene? äst tw kommen till ath förderffua oss? Jach weeth ath tw äst then gudz helighe/
[25] och Jesus nepste honom säyandes/ Tijgh och gack vthaff menniskione/
[26] Thå reeff then fule anden honom/
[27] och alle förundradhe sich swårligha/ så ath the sporde hwar annan till/ huad är thetta?/ huad ny lärdom är thetta?/ ty han biwdher medh welligheet them fula andomen/ och [22v] lydha honom/
[28] och hans rykte gick strax alle stedz kringom hela landith som grenzar in på Galileam.
[29] Och gingo the vthwr synagogen och komo strax vthi Symonis och Andree hws medh Jacobo och Joanne/
[30] och Symonis swära lågh siwk j skälffuo/ och strax sadhe the honom vthaff henne/
[31] Thå gick han till och reeste henne vpp/ och toogh henne vidh handen/ och j thet samma gaff skälffwosiwkan henne vthöffuer/ och hon gick sedhan och tiente them.
[32] Om afftonen thå solen nedhergången war/ hadhe the till honom allahandra siwkar/ och the som qwaldes aff dieflar/
[33] och hela stadhen war församblath för dörena/
[34] och han giordhe monga helbreghda som kranke wåro aff allahanda siwkdom/ och dreff vth monga dieflar/ och han icke tilstadde dieflana tala för ty the kände honom.
[35] Och om morgonen ganska bittidha för dagh/ stoodh han vpp/ och när han war vthgongen/ gick han bort vthi it ödherum och ther badh han/
[36] Och Symon kom effterfarandes och the medh honom wåro/
[37] och thå the funno honom/ sadhe the till honom/ alle sökia tich/
[38] Sadhe han them/ lät oss gå vthi nästa byianar/ ath iach och ther predicar/ ty för then skul är iach kommen/
[39] Och han predicade j theres synagogor/ vtoffuer hela Galileelandit/ och vthdreff dieflanar.
[40] Och till honom kom en spittälsk man och badh honom/ fallandes på sin knä/ och sagde til honom/ Uill tw så kan tw göra mich reen/
[41] Thå varkunnadhe Jesus sich öffuer honom/ och vthräkte sina hand/ och toogh vppå honom/ och sagde/ Jach vill/ war reen/
[42] Och när han thet sagt hafde/ gick strax spittälskan vthaff honom/ och wart reen/
[43] Och Jesus hotadhe honom och senden strax jfrå sich och sagde honom/
[44] See till ath tw segher ingen thetta/ vtan gaak bort/ och wisa tich prestenom/ och offra för thina reenilse thet Moses budhit haffuer them till itt witnesbyrdh/
[45] Men thå han vthgongen war begynte han förkunna och berychta thet? som skeedt war/ så ath Jesus icke nw meer kunde openbarligha gå in vthi stadhen/ vthan bleff vthe j ödherumen/ och the komo till honom aff alla endar.
[ Markus 2   Verse 1  2    zum Buchanfang ]
Annat Capitel·
[1] OCh sedhan effter någhra daghar gick han åter in j Capernaum/ och thet? spoordes ath han war j hwset/
[2] strax församblades ther monge/ ... ...
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang