CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Neues Testament  (Stockholm 1526)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Jesus·

Thet Nyia Testamen=
tit på Swensko·

[22r]   zum Textanfang
[Sancti Marci Euangelium·]    XXII
Sancti Marci Euangelium·
Fö₍r₎sta Capitel·
Malac.iij.
Jsa.xl.
[1] Thetta är begynnilsen aff Jesu
Ch₍r₎isti gudz sons euangelio/ [2] såsom scriffuit ₍ä₎r j
p₍r₎opheterna/ Sy/ iach sender min engel fram f₍ö₎₍r₎
titt ansichte/ huilkin beredha skal thin w₍ä₎gh f₍ö₎₍r₎
tich/ [3] En rop‹an›de r₍ö₎st ₍ä₎r j ₍ö₎knen/ bereedher herr‹an›s
w₍ä₎gh/ g₍ö₎₍r₎er hans stijghar retta.
Matt.iij.
Lu.iij.
[4] Johannes d₍ö₎pte j ₍ö₎knen och p₍r₎edicade b₍ä₎tr‹in›genes
d₍ö₎pelse till syndernes f₍ö₎₍r₎låtilse/ [5] Och till hon‹om› vt=
gingo hela Judhae landit/ och the vtaff Hierusa=
lem/ och d₍ö₎ptes alle aff honom j Jo₍r₎dans floodh/
wedherkennandes theres synder.
Joh‹an›.j.
[6] Och Johannes war kl₍ä₎dder medh camele håår/ och medh en l₍ä₎dergio₍r₎
ding om hans l₍ä₎nder/ och ååt gr₍ä₎₍sz₎hoppo₍r₎ och villh‹on›nugh/ [7] och p₍r₎edica[=]
dhe och sagde/ En kommer effter mich som starkare ₍ä₎r ₍ä₎n iach/ th‹en› iach
icke w₍ä₎rdugh ₍ä₎r/ ath iach mich nedh‹er›b₍ö₎yer och vpl₍ö₎ser h‹an›s skoo₍r₎emar
[8] Jach d₍ö₎per idher j watn/ men han warder idher d₍ö₎p‹an›des j th‹em› helgha
(anda.
Matt.iij.
Lu.iij.
Joh‹an›.j.
[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ ath Jesus kom vtaff Gali=
leam frå Nazaret/ och wart d₍ö₎pt aff Jo‹an›ne/ vthi Jo₍r₎dans_floodh/ [10] och
strax thå han steegh vpp vthwr watnet/ sågh han himblanar ypnas/
och andan sååsom ena duffuo nedherk‹om›mandes ₍ö₎ffuer honom/ [11] och en
r₍ö₎st kom vtaff h‹im›melen/ Tw ₍ä₎st min k₍ä₎ra son/ vthi huilkom mich w₍ä₎l=
(behaghar.
Matt.iiij.
Lu.iiij.
[12] Och anden d₍r₎eeff hon‹om› strax vthi ₍ö₎knen/ [13] och han war
j ₍ö₎knen fyratiyo daghar/ och frestadhes aff satana/ och war medh wil=
diuren/ och englanar tiente honom.
[14] Men sedhan Joannes wo₍r₎t fongen/ kom Jesus vthi Galile‹am› och p₍r₎e[=]
dicadhe euangeli‹um› om gudz rijke/ [15] s₍ä₎yandes/ tijdhen ₍ä₎r vpfylt/ och gudz
rijke ₍ä₎r f₍ö₎₍r₎ handen/ b₍ä₎tren idher/ och troon euangelio.
Matt.iiij.
Lu.v.
[16] N₍ä₎r han gick vth medh thet Galileeske haffuet/ sågh han Symonem
och And₍r₎eam hans b₍r₎odher kastandes sin n₍ä₎t j haffuet/ ty the wo₍r₎o fis[=]
kare/ [17] och Jesus sagde till them/ f₍ö₎lier mich/ och iach will g₍ö₎₍r₎a idher m‹en›=
niskio₍r₎s_fiskare/ [18] strax gåffuo the theres n₍ä₎t vt₍ö₎ffuer/ och f₍ö₎lgde hon‹om›.
[19] Och thå han gick t₍ä₎dhan litith fram b₍ä₎ter/ sågh han Jacobum Ze=
bedei_son/ och Joannem hans b₍r₎odher/ the och j båtenom till hopa lag=
de theres n₍ä₎t/ [20] och strax kalladhe han them/ thå ₍ö₎ffuergåffuo the theres
fadher Zebedeum vti båten medh legod₍r₎₍ä₎ngianar/ och f₍ö₎lgde honom.
Matt.vij.
Lu.iiij.
[21] Och the gingo in vthi Caperna‹um›/ och strax om saba₍tz₎_daghanar gick
han in j synagoganar/ och l₍ä₎rde/ [22] och the f₍ö₎₍r₎und₍r₎adhe stoo₍r₎ligha på h‹an›s
l₍ä₎rdom/ f₍ö₎₍r₎ ty han l₍ä₎rde såsom/ th‹en› ther wellugh war/ och icke såsom
the scrifftl₍ä₎rdhe.
* wellugh ‹et›c.)
Så ath han icke alle=
nest l₍ä₎rdhe/ vtan och
iemw₍ä₎l b₍ö₎dh/ så som
then ther makt hadhe
någhot f₍ö₎₍r₎wandla j la=
ghen.
Lu.iiij:
[23] Och j theres sinagoga war en m‹en›niskia besatt medh th‹en› fula andan/
och h‹an› ropadhe/ [24] ah huad haffue wij medh tigh bestella Jesu Nazarene?
₍ä₎st tw k‹om›men till ath f₍ö₎₍r₎derffua oss? Jach weeth ath tw ₍ä₎st then gudz
helighe/ [25] och Jesus nepste hon‹om› s₍ä₎yandes/ Tijgh och gack vthaff m‹en›nis[=]
kione/ [26] Thå reeff then fule anden honom/ [27] och alle f₍ö₎₍r₎und₍r₎adhe sich swår[=]
ligha/ så ath the spo₍r₎de hwar ann‹an› till/ huad ₍ä₎r thetta?/ huad ny l₍ä₎rd‹om›
₍ä₎r thetta?/ ty han biwdher medh welligheet them fula andomen/ och
D iiij  the lydha honom/
[22v]   zum Textanfang
Sancti Marci   
lydha honom/ [28] och hans rykte gick strax alle stedz kringom hela landith
som grenzar in på Galileam.
[29] Och gingo the vthwr synagogen och komo strax vthi Symonis och
And₍r₎ee hws medh Jacobo och Jo‹an›ne/ [30] och Symonis sw₍ä₎ra lågh siwk
j sk₍ä₎lffuo/ och strax sadhe the honom vthaff henne/ [31] Thå gick han till
och reeste h‹en›ne vpp/ och toogh henne vidh h‹an›den/ och j thet samma gaff
sk₍ä₎lffwosiwkan henne vth₍ö₎ffuer/ och hon gick sedhan och tiente them.
Matt.viij.
Lu.iiij.
[32] Om affton‹en› thå solen nedh‹er›gången war/ hadhe the till hon‹om› allah‹an›=
d₍r₎a siwkar/ och the som qwaldes aff dieflar/ [33] och hela stadh‹en› war f₍ö₎₍r₎sam[=]
blath f₍ö₎₍r₎ d₍ö₎₍r₎ena/ [34] och han gio₍r₎dhe monga helb₍r₎eghda som kranke wåro
aff allahanda siwkdom/ och d₍r₎eff vth m‹on›ga dieflar/ och han icke tilstad[=]
de dieflana tala f₍ö₎₍r₎ ty the k₍ä₎nde honom.
[35] Och om mo₍r₎gon‹en› ganska bittidha f₍ö₎₍r₎ dagh/ stoodh han vpp/ och n₍ä₎r
han war vthgongen/ gick han bo₍r₎t vthi it ₍ö₎dherum och ther badh han/
[36] Och Symon kom effterfarandes och the medh hon‹om› wåro/ [37] och thå the
funno hon‹om›/ sadhe the till hon‹om›/ alle s₍ö₎kia tich/ [38] Sadhe han them/ l₍ä₎t oss
gå vthi n₍ä₎sta byianar/ ath iach och th‹er› p₍r₎edicar/ ty f₍ö₎₍r₎ th‹en› skul ₍ä₎r iach
kommen/ [39] Och han p₍r₎edicade j theres synagogo₍r₎/ vtoffuer hela Galilee[=]
landit/ och vthd₍r₎eff dieflanar.
[40] Och till hon‹om› kom en spitt₍ä₎lsk man och badh hon‹om›/ fallandes på sin
kn₍ä₎/ och sagde til hon‹om›/ Uill tw så kan tw g₍ö₎₍r₎a mich reen/ [41] Thå vark‹un›[=]
nadhe Jesus sich ₍ö₎ffuer hon‹om›/ och vthr₍ä₎kte sina hand/ och toogh vppå
hon‹om›/ och sagde/ Jach vill/ war reen/ [42] Och n₍ä₎r han thet sagt hafde/ gick
strax spitt₍ä₎lskan vthaff hon‹om›/ och wart reen/ [43] Och Jesus hotadhe hon‹om›
och senden strax j_frå sich och sagde hon‹om›/ [44] See till ath tw segher ingen
thetta/ vtan gaak bo₍r₎t/ och wisa tich p₍r₎esten‹om›/ och offra f₍ö₎₍r₎ thina reenil[=]
se thet Moses budhit haffuer them till itt witnesbyrdh/ [45] Men thå han
vthgong‹en› war beg‹yn›te han f₍ö₎₍r₎k‹un›na och berychta th‹et?› som skeedt war/ så
ath Jesus icke nw meer kunde openbarligha gå in vthi stadhen/ vthan
bleff vthe j ₍ö₎dher‹um›en/ och the komo till honom aff alla endar.
Matt.viij.
Lu.v.
Annat Capitel·
[1] [4]OCh sedhan effter någh₍r₎a daghar gick han åter in j Caper=
na‹um›/ och th‹et?› spoo₍r₎des ath han war j hwset/ [2] strax f₍ö₎₍r₎sambla[=]
des ther m‹on›ge/ ...
...
Matt.ix.
Lu.v.
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang