CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Neues Testament  (Stockholm 1526)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Jesus·

Thet Nyia Testamen= tit på Swensko·

[Markus]
[22r] Sancti Marci Euangelium·
[Kapitel 1]   zum Textanfang
Första Capitel·

[1] Thetta är begynnilsen aff Jesu Christi gudz sons euangelio/ [2] såsom scriffuit är j propheterna/ Sy/ iach sender min engel fram för titt ansichte/ huilkin beredha skal thin wägh för tich/ [3] En ropande röst är j öknen/ bereedher herrans wägh/ görer hans stijghar retta.

[4] Johannes döpte j öknen och predicade bätringenes döpelse till syndernes förlåtilse/ [5] Och till honom vt= gingo hela Judhae landit/ och the vtaff Hierusa= lem/ och döptes alle aff honom j Jordans floodh/ wedherkennandes theres synder.

[6] Och Johannes war klädder medh camele håår/ och medh en lädergior ding om hans länder/ och ååt gräszhoppor och villhonnugh/ [7] och predica= dhe och sagde/ En kommer effter mich som starkare är än iach/ then iach icke wärdugh är/ ath iach mich nedherböyer och vplöser hans skooremar [8] Jach döper idher j watn/ men han warder idher döpandes j them helgha anda.

[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ ath Jesus kom vtaff Gali= leam frå Nazaret/ och wart döpt aff Joanne/ vthi Jordansfloodh/ [10] och strax thå han steegh vpp vthwr watnet/ sågh han himblanar ypnas/ och andan sååsom ena duffuo nedherkommandes öffuer honom/ [11] och en röst kom vtaff himmelen/ Tw äst min kära son/ vthi huilkom mich wäl= behaghar.

[12] Och anden dreeff honom strax vthi öknen/ [13] och han war j öknen fyratiyo daghar/ och frestadhes aff satana/ och war medh wil= diuren/ och englanar tiente honom.

[14] Men sedhan Joannes wort fongen/ kom Jesus vthi Galileam och pre= dicadhe euangelium om gudz rijke/ [15] säyandes/ tijdhen är vpfylt/ och gudz rijke är för handen/ bätren idher/ och troon euangelio.

[16] När han gick vth medh thet Galileeske haffuet/ sågh han Symonem och Andream hans brodher kastandes sin nät j haffuet/ ty the woro fis= kare/ [17] och Jesus sagde till them/ fölier mich/ och iach will göra idher men= niskiorsfiskare/ [18] strax gåffuo the theres nät vtöffuer/ och fölgde honom.

[19] Och thå han gick tädhan litith fram bäter/ sågh han Jacobum Ze= bedeison/ och Joannem hans brodher/ the och j båtenom till hopa lag= de theres nät/ [20] och strax kalladhe han them/ thå öffuergåffuo the theres fadher Zebedeum vti båten medh legodrängianar/ och fölgde honom.

[21] Och the gingo in vthi Capernaum/ och strax om sabatzdaghanar gick han in j synagoganar/ och lärde/ [22] och the förundradhe stoorligha på hans lärdom/ för ty han lärde såsom/ then ther wellugh war/ och icke såsom the scrifftlärdhe.

[23] Och j theres sinagoga war en menniskia besatt medh then fula andan/ och han ropadhe/ [24] ah huad haffue wij medh tigh bestella Jesu Nazarene? äst tw kommen till ath förderffua oss? Jach weeth ath tw äst then gudz helighe/ [25] och Jesus nepste honom säyandes/ Tijgh och gack vthaff mennis= kione/ [26] Thå reeff then fule anden honom/ [27] och alle förundradhe sich swår= ligha/ så ath the sporde hwar annan till/ huad är thetta?/ huad ny lärdom är thetta?/ ty han biwdher medh welligheet them fula andomen/ och [22v] lydha honom/ [28] och hans rykte gick strax alle stedz kringom hela landith som grenzar in på Galileam.

[29] Och gingo the vthwr synagogen och komo strax vthi Symonis och Andree hws medh Jacobo och Joanne/ [30] och Symonis swära lågh siwk j skälffuo/ och strax sadhe the honom vthaff henne/ [31] Thå gick han till och reeste henne vpp/ och toogh henne vidh handen/ och j thet samma gaff skälffwosiwkan henne vthöffuer/ och hon gick sedhan och tiente them.

[32] Om afftonen thå solen nedhergången war/ hadhe the till honom allahan= dra siwkar/ och the som qwaldes aff dieflar/ [33] och hela stadhen war försam= blath för dörena/ [34] och han giordhe monga helbreghda som kranke wåro aff allahanda siwkdom/ och dreff vth monga dieflar/ och han icke tilstad= de dieflana tala för ty the kände honom.

[35] Och om morgonen ganska bittidha för dagh/ stoodh han vpp/ och när han war vthgongen/ gick han bort vthi it ödherum och ther badh han/ [36] Och Symon kom effterfarandes och the medh honom wåro/ [37] och thå the funno honom/ sadhe the till honom/ alle sökia tich/ [38] Sadhe han them/ lät oss gå vthi nästa byianar/ ath iach och ther predicar/ ty för then skul är iach kommen/ [39] Och han predicade j theres synagogor/ vtoffuer hela Galilee= landit/ och vthdreff dieflanar.

[40] Och till honom kom en spittälsk man och badh honom/ fallandes på sin knä/ och sagde til honom/ Uill tw så kan tw göra mich reen/ [41] Thå varkun= nadhe Jesus sich öffuer honom/ och vthräkte sina hand/ och toogh vppå honom/ och sagde/ Jach vill/ war reen/ [42] Och när han thet sagt hafde/ gick strax spittälskan vthaff honom/ och wart reen/ [43] Och Jesus hotadhe honom och senden strax jfrå sich och sagde honom/ [44] See till ath tw segher ingen thetta/ vtan gaak bort/ och wisa tich prestenom/ och offra för thina reenil= se thet Moses budhit haffuer them till itt witnesbyrdh/ [45] Men thå han vthgongen war begynte han förkunna och berychta thet? som skeedt war/ så ath Jesus icke nw meer kunde openbarligha gå in vthi stadhen/ vthan bleff vthe j ödherumen/ och the komo till honom aff alla endar.

[Kapitel 2]   zum Textanfang
Annat Capitel·

[1] OCh sedhan effter någhra daghar gick han åter in j Caper= naum/ och thet? spoordes ath han war j hwset/ [2] strax försambla= des ther monge/ ... ...

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang