CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Christian-III-Bibel  (Kopenhagen 1550)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Biblia/ Det
er den gantske Hellige
Scrifft/ vds₍ae₎t paa
Danske

Esai₍ae₎ 40.
Guds O₍r₎d bhffuer euindelige

P₍r₎entit i Københaffn/
aff Ludowich Dietz.

M. D. L.

[26v]   zum Textanfang
[S. Marci Euangelium]   
S. Marci Euangelium
I.
Malach. 3.
Esai. 40.
Iohan. 1.
Matt. 3.
Luc₍ae₎ 3.
[1] [5]DEtte er Euan=
gelij begyndelse/ om Jhe[=]
su Ch₍r₎isto/ Guds Søn/
[2] som staar screffuit i P₍r₎o
pheterne. See/ Jeg sen=
der min Engel faar dig/ som skal berede
din vey|faar dig. [3] Det er en P₍r₎edikeris røst
i Ø₍r₎cken/ Bereder HERRENS vey/
gø₍r₎er hans stij rette.
[4] Johannes vaar i Ø₍r₎cken/ døbte oc
p₍r₎edickede om Peniten₍tz₎is Daab/ til syn=
dernis fo₍r₎ladelse. [5] Och det gantske Jøde=
land gick vd til hannem/ oc de aff Jerusa=
lem/ oc lode sig alle døbe aff hannem i Jo₍r₎[=]
dan/ oc bekende deris Synder.
Iohan. 1.
[6] Oc Johannes vaar kled met Kamels
haar/ oc met it Belte aff l₍ae₎der om sine len[=]
der/ oc oed Greshopper oc vilt Hunnig.
[7] Oc p₍r₎edickede/ oc sagde/ Der kommer en
effter mig hand er sterckere end ieg/ Huilc=
ken ieg er icke verdig til/ at bucke mig ned
faar hannem/ oc opløse hans Skotuenge.
[8] Jeg døber eder met Vand/ Men hand
skal døbe eder met den hellig Aand.
Matt. 3.
Luc₍ae₎. 3.
Iohan. 1.
[9] Oc det hende sig paa den samme tid
at Jhesus kom aff Galilea fra Nazareth/
ac lord sig døbe aff Johannei Jo₍r₎dan/ [10] Oc
hand stigde strax op aff vandet/ oc saa/ at
Himmelen obnedis/ Oc Aanden komme
ned paa hannem lige som en Due. [11] Oc der skede an røst aff Himmelen/ Du est min elskelige
Søn/ i huilcken ieg haffuer behalighed.
Matt. 3.
Luc₍ae₎ 3.
[12] Oc strax d₍r₎eff Aanden hannem vd i Ø₍r₎cken/ [13] oc hand vaar der fyretiue dage i Ø₍r₎cken/ Oc
bleff f₍r₎istet aff Satan/ oc vaar hoff Diur/ Oc Englene tiente hannem.
Matt. 4.
Luc₍ae₎ 4.
[14] Men effter at Johannes bleff greben/ kom Jhesus i Galilea/ oc p₍r₎edickede Euangelium
om Guds rige/ [15] oc sagde/ Tiden er fuld kommen/ oc Guds rige er n₍ae₎r/ Bed₍r₎er e=
der oc troer Euangelium.
Matt 4.
Luc₍ae₎ 5.
[16] Oc der hand gick hoff det Galileiske haff/ Saa hand Simon och hans b₍r₎oder And₍r₎eas/
at de kaste deris garn i Haffuit/ Thi de vaare Fiskere. [17] Och Jhesus sagde til dem/ Følger mig
effter/ Jeg vil gø₍r₎e eder til Menniskens fiskere. [18] Oc de fo₍r₎lode strax deris garn oc fulde hannem
effter. [19] Oc som hand gick der fra lidet lenger frem/ saa hand Jacobum Zebedei søn/ och hans
b₍r₎oder Johannem/ at de bøte garn i skibet/ [20] Oc hand kallede strax at dem. Oc de fo₍r₎lode deris
fader Zebedeum i skibet met Daglønerne/ oc fulde hannem effter.
[21] Oc de ginge ind i Capernaum/ oc strax om Sabbathen gick hand i Scholen/ oc l₍ae₎rde.
[22] Oc de fo₍r₎und₍r₎ede dem paa hans lerdom/ Thi hand lerde veldelige/ och icke som Scrifftkloge
Matt. 7.
Luc₍ae₎ 4.
[23] Oc der vaar it Menniske i deris Schole/ som vaar bes₍ae₎t met en w₍r₎en Aand/ den robre/
oc sagde/ [24] Holt/ huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth: Du est kommen ath fo₍r₎=
derffue off/ Jeg veed huo du est/ Guds hellige. [25] Oc Jhesus truede hannem/ oc sagde/ Ti stil=
le/ oc far vd aff hannem. [26] Oc den w₍r₎ene Aand reff hannem/ oc robte høyt/ och foer vd aff han=
nem. [27] Oc de bleffue alle fo₍r₎f₍ae₎rdede/ saa/ at de bespurde sig met huer and₍r₎e/ oc sagde/ Huad er
det: Huad er dette fo₍r₎ en ny Lerdom: Hand biuder de w₍r₎ene Aander met mact/ oc de lydde han=
nem. [28] Oc hans Røcte vdsp₍r₎iddis strax trint om kring/ vdi Galilee egn.
[29] Oc de ginge strax aff Scholen/ oc komme i Simonis oc And₍r₎ee huss met Jacob och Jo=
  hannes.
[27r]   zum Textanfang
Euangelium.    XVII.
hannes. [30] Oc Simonis husteuis Moder laa oc haffde Kaaldesiuge/ oc strax sagde de hannem
aff hende. [31] Oc hand traadde til hende/ oc reysde hende op/ oc holt hende ved haanden/ oc den
Kaaldesiuge fo₍r₎lod hende strax/ Oc hun tiente dem.
Matt. 8.
Luc₍ae₎. 4.
[32] Men om afftenen der Solen vaar nedgangen/ da fø₍r₎de de allehaande Siuge oc besette
til hannem/ [33] Oc den gantske Stad fo₍r₎samlede sig faar dø₍r₎ren. [34] Och hand halp mange Siuge/
som vaare beladne met atskillig siugdom/ Oc hand vdd₍r₎eff mange Dieffle/ och lod Diefflene
icke tale/ thi de kende hannem.
[35] Oc om mo₍r₎genen stod hand op fø₍r₎ dag/ oc gick hen vd. Oc Jhesus gick til en øde Sted/
oc gio₍r₎de der sin bøn. [36] Oc Peder met dem som vaare hoff hannem/ skyndede sig effter hannem
[37] och der de funde hannem sagde de til hannem/ Huer mand leder effter dig. [38] Och hand sagde til
dem/ lader off gaa til disse neste St₍ae₎der/ at ieg oc kand der p₍r₎edicke/ Thi ieg er der til kommen.
[39] Oc hand p₍r₎edickede i deris Scholer/ vdi al Galilea/ Oc vdd₍r₎eff Dieffle.
[40] Och der kom en Spedalsk til hannem/ bad hannem/ bøyde sine kn₍ae₎ faar hannem/ och
sagde til hannem/ Vilt du/ da kant du vel rense mig. [41] Oc Jhesus ynckedis offuer hannem/ Och
hand vdracte sin Haand/ rø₍r₎de ved hannem/ oc sagde/ Jeg vil det gø₍r₎e/ ver ren. [42] Oc som hand
det sagde/ da gick Spedalskheden strax aff hannem/ och hand bleff ren. [43] Oc Jhesus truede han=
nem/ oc d₍r₎eff hannem strax fra sig/ oc sagde til hannem/ [44] See til/ at du siger ingen det/ Men
gack hen/ oc bete dig fo₍r₎ P₍r₎esten/ oc offre fo₍r₎ din Renselse/ det som Mose haffuer bafalet/ til it
vidnisby₍r₎d offuer dem. [45] Men hand/ der hand kom vd/ begynte hand/ och sagde meget der aff
oc kundgio₍r₎de den Gerning/ Saa/ at hand kunde der effter icke mere gaa obenbare i Staden/
men hand vaar vden faare i de øde steder/ Och de komme til hannem aff alle Ende.
Luc₍ae₎. 4.
Matt. 8.
Luc₍ae₎. 5.
Leui. 14.
II.
[1] [6]OC nogle dage der effter/ gick hand til CaPernaum igen/ Oc det bleff obenbare/
...
Matt. 9.
Luc₍ae₎. 5.
  Oc det
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang