CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Christian-III-Bibel  (Kopenhagen 1550)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Biblia/ Det er den gantske Hellige Scrifft/ vdsaet paa Danske

Esaiae 40. Guds Ord bhffuer euindelige

Prentit i Københaffn/ aff Ludowich Dietz.

M. D. L.

[Markus]
[26v] S. Marci Euangelium
[Kapitel 1]   zum Textanfang
I.

[1] DEtte er Euan= gelij begyndelse/ om Jhe= su Christo/ Guds Søn/ [2] som staar screffuit i Pro pheterne. See/ Jeg sen= der min Engel faar dig/ som skal berede din vey faar dig. [3] Det er en Predikeris røst i Ørcken/ Bereder HERRENS vey/ gører hans stij rette.

[4] Johannes vaar i Ørcken/ døbte oc predickede om Penitentzis Daab/ til syn= dernis forladelse. [5] Och det gantske Jøde= land gick vd til hannem/ oc de aff Jerusa= lem/ oc lode sig alle døbe aff hannem i Jor= dan/ oc bekende deris Synder.

[6] Oc Johannes vaar kled met Kamels haar/ oc met it Belte aff laeder om sine len= der/ oc oed Greshopper oc vilt Hunnig. [7] Oc predickede/ oc sagde/ Der kommer en effter mig hand er sterckere end ieg/ Huilc= ken ieg er icke verdig til/ at bucke mig ned faar hannem/ oc opløse hans Skotuenge. [8] Jeg døber eder met Vand/ Men hand skal døbe eder met den hellig Aand.

[9] Oc det hende sig paa den samme tid at Jhesus kom aff Galilea fra Nazareth/ ac lord sig døbe aff Johannei Jordan/ [10] Oc hand stigde strax op aff vandet/ oc saa/ at Himmelen obnedis/ Oc Aanden komme ned paa hannem lige som en Due. [11] Oc der skede an røst aff Himmelen/ Du est min elskelige Søn/ i huilcken ieg haffuer behalighed.

[12] Oc strax dreff Aanden hannem vd i Ørcken/ [13] oc hand vaar der fyretiue dage i Ørcken/ Oc bleff fristet aff Satan/ oc vaar hoff Diur/ Oc Englene tiente hannem.

[14] Men effter at Johannes bleff greben/ kom Jhesus i Galilea/ oc predickede Euangelium om Guds rige/ [15] oc sagde/ Tiden er fuld kommen/ oc Guds rige er naer/ Bedrer e= der oc troer Euangelium.

[16] Oc der hand gick hoff det Galileiske haff/ Saa hand Simon och hans broder Andreas/ at de kaste deris garn i Haffuit/ Thi de vaare Fiskere. [17] Och Jhesus sagde til dem/ Følger mig effter/ Jeg vil gøre eder til Menniskens fiskere. [18] Oc de forlode strax deris garn oc fulde hannem effter. [19] Oc som hand gick der fra lidet lenger frem/ saa hand Jacobum Zebedei søn/ och hans broder Johannem/ at de bøte garn i skibet/ [20] Oc hand kallede strax at dem. Oc de forlode deris fader Zebedeum i skibet met Daglønerne/ oc fulde hannem effter.

[21] Oc de ginge ind i Capernaum/ oc strax om Sabbathen gick hand i Scholen/ oc laerde. [22] Oc de forundrede dem paa hans lerdom/ Thi hand lerde veldelige/ och icke som Scrifftkloge

[23] Oc der vaar it Menniske i deris Schole/ som vaar besaet met en wren Aand/ den robre/ oc sagde/ [24] Holt/ huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth: Du est kommen ath for= derffue off/ Jeg veed huo du est/ Guds hellige. [25] Oc Jhesus truede hannem/ oc sagde/ Ti stil= le/ oc far vd aff hannem. [26] Oc den wrene Aand reff hannem/ oc robte høyt/ och foer vd aff han= nem. [27] Oc de bleffue alle forfaerdede/ saa/ at de bespurde sig met huer andre/ oc sagde/ Huad er det: Huad er dette for en ny Lerdom: Hand biuder de wrene Aander met mact/ oc de lydde han= nem. [28] Oc hans Røcte vdspriddis strax trint om kring/ vdi Galilee egn.

[29] Oc de ginge strax aff Scholen/ oc komme i Simonis oc Andree huss met Jacob och Jo= [27r] hannes. [30] Oc Simonis husteuis Moder laa oc haffde Kaaldesiuge/ oc strax sagde de hannem aff hende. [31] Oc hand traadde til hende/ oc reysde hende op/ oc holt hende ved haanden/ oc den Kaaldesiuge forlod hende strax/ Oc hun tiente dem.

[32] Men om afftenen der Solen vaar nedgangen/ da førde de allehaande Siuge oc besette til hannem/ [33] Oc den gantske Stad forsamlede sig faar dørren. [34] Och hand halp mange Siuge/ som vaare beladne met atskillig siugdom/ Oc hand vddreff mange Dieffle/ och lod Diefflene icke tale/ thi de kende hannem.

[35] Oc om morgenen stod hand op før dag/ oc gick hen vd. Oc Jhesus gick til en øde Sted/ oc giorde der sin bøn. [36] Oc Peder met dem som vaare hoff hannem/ skyndede sig effter hannem [37] och der de funde hannem sagde de til hannem/ Huer mand leder effter dig. [38] Och hand sagde til dem/ lader off gaa til disse neste Staeder/ at ieg oc kand der predicke/ Thi ieg er der til kommen. [39] Oc hand predickede i deris Scholer/ vdi al Galilea/ Oc vddreff Dieffle.

[40] Och der kom en Spedalsk til hannem/ bad hannem/ bøyde sine knae faar hannem/ och sagde til hannem/ Vilt du/ da kant du vel rense mig. [41] Oc Jhesus ynckedis offuer hannem/ Och hand vdracte sin Haand/ rørde ved hannem/ oc sagde/ Jeg vil det gøre/ ver ren. [42] Oc som hand det sagde/ da gick Spedalskheden strax aff hannem/ och hand bleff ren. [43] Oc Jhesus truede han= nem/ oc dreff hannem strax fra sig/ oc sagde til hannem/ [44] See til/ at du siger ingen det/ Men gack hen/ oc bete dig for Presten/ oc offre for din Renselse/ det som Mose haffuer bafalet/ til it vidnisbyrd offuer dem. [45] Men hand/ der hand kom vd/ begynte hand/ och sagde meget der aff oc kundgiorde den Gerning/ Saa/ at hand kunde der effter icke mere gaa obenbare i Staden/ men hand vaar vden faare i de øde steder/ Och de komme til hannem aff alle Ende.

[Kapitel 2]   zum Textanfang
II.

[1] OC nogle dage der effter/ gick hand til CaPernaum igen/ Oc det bleff obenbare/ ...

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang