CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Gustav-Vasa-Bibel  (Upsala 1541)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Thet
Nyia Teſta=
mentet.

1541.

[23r]   zum Textanfang
[S. Marci Euangelium̃.]    XXIII.
S. Marci Euangelium̃.
F₍ö₎rſta Capitel.
Malach 3
Jeſaie 40
Johan.1
[1] Thetta ₍ä₎r begyn[=]
nelſen aff Jeſu Chriſti
Gudʒ Sons Euangelio/
[2] ſåſom ſcriffuit ₍ä₎r j Pro=
pheterna. Sij/ iagh ſender
min ₍Ä₎ngel fram f₍ö₎r titt
anſichte/ hwilken beredha
ſkal thin w₍ä₎gh f₍ö₎ tigh. [3] Een
ropande r₍ö₎ſt ₍ä₎r j ₍ö₎knenne/
Bereder HERRANS
w₍ä₎gh/ g₍ö₎rer hans ſtijghar
retta.
Matt.3
Luce 3.
[4] Johannes war j ₍ö₎knen=
ne/ d₍ö₎pte och predicadhe
b₍ä₎tringennes d₍ö₎pelſe/ til
ſyndernas f₍ö₎rlåtelſe. [5] Och
til honom gingo vth hela
Judeſka landet/ och the
vthaff Jeruſalem/ och
l₍ä₎to ſigh alle d₍ö₎pa aff ho=
nom j Jordans flodh/
och bekende ſina ſynder.
Johan 1
[6] Och Johannes war
kl₍ä₎dd medh Kamelahåår/
och medh en l₍ä₎dhergior=
ding om ſina lender/ och
ååt gra₍ſʒ₎hoppor och wildhannogh. [7] Och predicadhe och ſadhe/ En kommer
effter migh/ ſom ſtarkare ₍ä₎r ₍ä₎n iagh/ hwilkens ſkootwenger iagh icke wer=
digh ₍ä₎r at nedherfalla och vpl₍ö₎ſa. [8] Jagh d₍ö₎per idher medh watn/ Men
han ſkal d₍ö₎pa idher medh them helgha Anda.
Matt.3.
Luce 3.
Johan.1.
[9] Och thet begaff ſigh j the daghar/ at Jeſus kom vthaff Galileen jfrå
Naʒareth/ och l₍ä₎t ſigh d₍ö₎pa aff Johanne j Jordan. [10] Och ſtrax ſteegh han
vp vthn watnet/ och ſågh himlanar ₍ö₎pnas/ och Andan ſåſom een duffuo
nedherkomma offuer honom. [11] Och een r₍ö₎ſt kom aff himmelen. TV
₍Ä₎ST min k₍ä₎re Son/ j hwilkom migh wel behaghar.
Math 4.
Luce 4.
[12] Och Anden dreeff honom ſtrax vthi ₍ö₎knena/ [13] och han war j ₍ö₎knenne j
fyratiyo daghar/ och freſtadhes aff Satana/ och war medh wildiuren. Och
₍Ä₎nglanar tiente honom.
[14] Men ſedhan Johannes wardt fången/ kom Jeſus vthi Galileen/ och
predicadhe Euangelium om Gudʒ Rike/ [15] ſ₍ä₎yandes/ Tijdhen ₍ä₎r fulkompnat/
och Gudʒ Rike ₍ä₎r f₍ö₎r handenne/ B₍ä₎tren idher/ och troor Euangelio.
[16] N₍ä₎r han gick vth medh thet Galileeſka haffuet/ ſågh han Simonem
och Andream hans brodher kaſta ſijn n₍ä₎₍ä₎t j haffuet/ ty the woro fiſkare.
[17] Och Jeſus ſadhe til them/ F₍ö₎lier migh/ och iagh wil g₍ö₎ra idher menniſkio=
fiſkare. [18] Strax gåffuo the ſijn n₍ä₎₍ä₎t offuer/ och folgde honom.
[19] Och tå han gick t₍ä₎dhan litet fram b₍ä₎ter/ ſågh han Jacobum Ʒebedej[=]
ſon/ och Johannem hans brodher/ at the j båtenom bygde ſijn n₍ä₎₍ä₎t/ [20] och
ſtrax kalladhe han them. Tå offuergåffuo the ſin fadher Ʒebedeum vthi
båten medh leghodrengerna/ och folgde honom.
  Och the
[23v]   zum Textanfang
S. Marci   
(welleligha)
Thet ₍ä₎r/ All hans
predican war ſåſom
eens then thet medh
alffuar meente/ och
hwad han ſadhe/ thet?
hadhe een wellig=
heet/ och war leff=
uande.
[21] Och the gingo til Capernaum/ och ſtrax om Sabbatherna gick han in j
Sinagogon/ och l₍ä₎rde. [22] Och the f₍ö₎rundradhe ſtoorligha på hans l₍ä₎rdom/
F₍ö₎r ty han l₍ä₎rde welleligha/ och icke ſåſom the Scrifftl₍ä₎rde.
Matt.7.
Luce 4.
[23] Och j theras Sinagogo war een menniſkia beſatt medh then orena An=
dan/ Och han ropadhe och ſadhe/ [24] Ah/ hwadh haffue wij medh tigh beſtella
Jeſu Naʒarene? ₍Ä₎ſtu kommen til at f₍ö₎rderffua oſſ? Jagh weet hoo tu ₍ä₎ſt/
nemligha/ then Gudʒ Helighe. [25] Och Jeſus nepſte honom/ ſ₍ä₎yandes/ Tijgh
och gack vthaff menniſkionne. [26] Tå reeff then orene Anden honom/ och ropa=
dhe h₍ö₎gt/ och foor vth aff honom. [27] Och alle f₍ö₎rundradhe ſigh ſwårligha/ ſå
at the ſporde hwar annan til/ och ſadhe/ Hwadh ₍ä₎r thetta? hwadh nyy l₍ä₎r=
dom ₍ä₎r thetta?/ Ty han biudher the orena Andar medh welligheet/ och the ly=
dha honom. [28] Och hans rychte gick ſtrax alt om_kring j Galilee gren₍ſʒ₎or.
Luce 4.
[29] Och the gingo ſtrax vthu Sinagogon/ och komo vthi Simonis och An=
dree hws/ medh Jacobo och Johanne. [30] Och Simonis ſw₍ä₎ra lågh ſiwk j
ſk₍ä₎lffuo/ Och ſtrax ſadhe the honom om henne. [31] Tå gick han til och reeſte
henne vp/ och toogh henne widh handena/ Och j thet ſamma offuergaff
ſk₍ä₎lffuoſiwkan henne/ Och hon gick ſedhan och tiente them.
Matt.8.
Luce 4.
[32] Om afftonen tå ſolen nedhergången war/ hadhe the til honom allahan=
da ſiwka/ och the ſom qualdes aff di₍ä₎fflar/ [33] och hele ſtadhen war f₍ö₎rſamlat
f₍ö₎r d₍ö₎rena. [34] Och han giorde monga helbregda ſom krancke woro aff alla=
handa ſiwkdom/ och dreff vth monga di₍ä₎fflar/ och tilſtadde icke di₍ä₎ff=
lanar tala/ ty the kende honom.
[35] Och om morghonen ganſka bittijdha f₍ö₎r dagh/ ſtoodh han vp/ och
gick vth. Och Jeſus gick bortt vthi itt ₍ö₎dhe rwm/ och ther badh han. [36] Och Si=
mon kom effter_farandes/ och the medh honom woro. [37] Och tå the funno ho=
nom/ ſadhe the til honom/ Alle ſ₍ö₎kia tigh. [38] Sadhe han them/ L₍ä₎t oſſ gå vthi
n₍ä₎ſta ſt₍ä₎dherna/ at iagh ock ther predicar/ Ty f₍ö₎r then ſkul ₍ä₎r iagh kommen.
[39] Och han predicadhe j theras Sinagogor/ offuer hela Galileen/ och vthdreff
di₍ä₎fflar.
[40] Och til honom kom en ſpitelſk man och badh honom/ f₍ö₎ll på kn₍ä₎₍ä₎ f₍ö₎r
honom/ och ſadhe til honom/ Wilt tu/ ſå kant tu g₍ö₎ra migh reen. [41] Tå war=
kunnadhe ſigh Jeſus offuer honom/ och vthreckte ſina hand/ och toogh
vppå honom/ och ſadhe/ Jagh wil/ war reen. [42] Och n₍ä₎r han thet ſagdt
hadhe/ gick ſtrax ſpitelſkan aff honom/ och han wardt reen. [43] Och Jeſus ho=
tadhe honom/ och ſenden ſtrax jfrå ſigh/ och ſadhe honom/ [44] See til/ at tu
ſ₍ä₎gher ingom thetta/ Vthan gack bortt och wiſa tigh Preſtenom/ och offra
f₍ö₎r tijn rening/ thet Moſes budhit haffuer/ til itt wittneſ_byrd offuer them.
[45] Men tå han vthgången war/ begynte han f₍ö₎rkunna och berychta thet ſom
ſkeedt war/ Så at han icke nu meer kunde vppenbarligha gå in vthi ſta=
dhen/ Vthan bleff vthe j ₍ö₎dhe rwm. Och the komo til honom aff alla endar.
Matt.8.
Luce 5.
Leuit.14.
Annat Capitel.
[1] [7]OCh effter någhra daghar/ gick han åter in j Capernaum/ Och
thet ſpordes/ at han war j huſet. [2] Och ſtrax förſamladhes
...
Matt.9.
Luce.5.
  j ſijn
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang