CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Gustav-Vasa-Bibel  (Upsala 1541)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Thet
Nyia Testa=
mentet.

1541.

[23r]   zum Textanfang
[S. Marci Euangelium.]    XXIII.
S. Marci Euangelium.
F₍ö₎rsta Capitel.
Malach 3
Jesaie 40
Johan.1
[1] Thetta ₍ä₎r begyn[=]
nelsen aff Jesu Christi
Gudz Sons Euangelio/
[2] såsom scriffuit ₍ä₎r j Pro=
pheterna. Sij/ iagh sender
min ₍Ä₎ngel fram f₍ö₎r titt
ansichte/ hwilken beredha
skal thin w₍ä₎gh f₍ö₎ tigh. [3] Een
ropande r₍ö₎st ₍ä₎r j ₍ö₎knenne/
Bereder HERRANS
w₍ä₎gh/ g₍ö₎rer hans stijghar
retta.
Matt.3
Luce 3.
[4] Johannes war j ₍ö₎knen=
ne/ d₍ö₎pte och predicadhe
b₍ä₎tringennes d₍ö₎pelse/ til
syndernas f₍ö₎rlåtelse. [5] Och
til honom gingo vth hela
Judeska landet/ och the
vthaff Jerusalem/ och
l₍ä₎to sigh alle d₍ö₎pa aff ho=
nom j Jordans flodh/
och bekende sina synder.
Johan 1
[6] Och Johannes war
kl₍ä₎dd medh Kamelahåår/
och medh en l₍ä₎dhergior=
ding om sina lender/ och
ååt gra₍sz₎hoppor och wildhannogh. [7] Och predicadhe och sadhe/ En kommer
effter migh/ som starkare ₍ä₎r ₍ä₎n iagh/ hwilkens skootwenger iagh icke wer=
digh ₍ä₎r at nedherfalla och vpl₍ö₎sa. [8] Jagh d₍ö₎per idher medh watn/ Men
han skal d₍ö₎pa idher medh them helgha Anda.
Matt.3.
Luce 3.
Johan.1.
[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ at Jesus kom vthaff Galileen jfrå
Nazareth/ och l₍ä₎t sigh d₍ö₎pa aff Johanne j Jordan. [10] Och strax steegh han
vp vthn watnet/ och sågh himlanar ₍ö₎pnas/ och Andan såsom een duffuo
nedherkomma offuer honom. [11] Och een r₍ö₎st kom aff himmelen. TV
₍Ä₎ST min k₍ä₎re Son/ j hwilkom migh wel behaghar.
Math 4.
Luce 4.
[12] Och Anden dreeff honom strax vthi ₍ö₎knena/ [13] och han war j ₍ö₎knenne j
fyratiyo daghar/ och frestadhes aff Satana/ och war medh wildiuren. Och
₍Ä₎nglanar tiente honom.
[14] Men sedhan Johannes wardt fången/ kom Jesus vthi Galileen/ och
predicadhe Euangelium om Gudz Rike/ [15] s₍ä₎yandes/ Tijdhen ₍ä₎r fulkompnat/
och Gudz Rike ₍ä₎r f₍ö₎r handenne/ B₍ä₎tren idher/ och troor Euangelio.
[16] N₍ä₎r han gick vth medh thet Galileeska haffuet/ sågh han Simonem
och Andream hans brodher kasta sijn n₍ä₎₍ä₎t j haffuet/ ty the woro fiskare.
[17] Och Jesus sadhe til them/ F₍ö₎lier migh/ och iagh wil g₍ö₎ra idher menniskio=
fiskare. [18] Strax gåffuo the sijn n₍ä₎₍ä₎t offuer/ och folgde honom.
[19] Och tå han gick t₍ä₎dhan litet fram b₍ä₎ter/ sågh han Jacobum Zebedej[=]
son/ och Johannem hans brodher/ at the j båtenom bygde sijn n₍ä₎₍ä₎t/ [20] och
strax kalladhe han them. Tå offuergåffuo the sin fadher Zebedeum vthi
båten medh leghodrengerna/ och folgde honom.
  Och the
[23v]   zum Textanfang
S. Marci   
(welleligha)
Thet ₍ä₎r/ All hans
predican war såsom
eens then thet medh
alffuar meente/ och
hwad han sadhe/ th‹et?›
hadhe een wellig=
heet/ och war leff=
uande.
[21] Och the gingo til Capernaum/ och strax om Sabbatherna gick han in j
Sinagogon/ och l₍ä₎rde. [22] Och the f₍ö₎rundradhe stoorligha på hans l₍ä₎rdom/
F₍ö₎r ty han l₍ä₎rde welleligha/ och icke såsom the Scrifftl₍ä₎rde.
Matt.7.
Luce 4.
[23] Och j theras Sinagogo war een menniskia besatt medh then orena An=
dan/ Och han ropadhe och sadhe/ [24] Ah/ hwadh haffue wij medh tigh bestella
Jesu Nazarene? ₍Ä₎stu kommen til at f₍ö₎rderffua oss? Jagh weet hoo tu ₍ä₎st/
nemligha/ then Gudz Helighe. [25] Och Jesus nepste honom/ s₍ä₎yandes/ Tijgh
och gack vthaff menniskionne. [26] Tå reeff then orene Anden honom/ och ropa=
dhe h₍ö₎gt/ och foor vth aff honom. [27] Och alle f₍ö₎rundradhe sigh swårligha/ så
at the sporde hwar annan til/ och sadhe/ Hwadh ₍ä₎r thetta? hwadh nyy l₍ä₎r=
dom ₍ä₎r thetta?/ Ty han biudher the orena Andar medh welligheet/ och the ly=
dha honom. [28] Och hans rychte gick strax alt om_kring j Galilee gren₍sz₎or.
Luce 4.
[29] Och the gingo strax vthu Sinagogon/ och komo vthi Simonis och An=
dree hws/ medh Jacobo och Johanne. [30] Och Simonis sw₍ä₎ra lågh siwk j
sk₍ä₎lffuo/ Och strax sadhe the honom om henne. [31] Tå gick han til och reeste
henne vp/ och toogh henne widh handena/ Och j thet samma offuergaff
sk₍ä₎lffuosiwkan henne/ Och hon gick sedhan och tiente them.
Matt.8.
Luce 4.
[32] Om afftonen tå solen nedhergången war/ hadhe the til honom allahan=
da siwka/ och the som qualdes aff di₍ä₎fflar/ [33] och hele stadhen war f₍ö₎rsamlat
f₍ö₎r d₍ö₎rena. [34] Och han giorde monga helbregda som krancke woro aff alla=
handa siwkdom/ och dreff vth monga di₍ä₎fflar/ och tilstadde icke di₍ä₎ff=
lanar tala/ ty the kende honom.
[35] Och om morghonen ganska bittijdha f₍ö₎r dagh/ stoodh han vp/ och
gick vth. Och Jesus gick bortt vthi itt ₍ö₎dhe rwm/ och ther badh han. [36] Och Si=
mon kom effter_farandes/ och the medh honom woro. [37] Och tå the funno ho=
nom/ sadhe the til honom/ Alle s₍ö₎kia tigh. [38] Sadhe han them/ L₍ä₎t oss gå vthi
n₍ä₎sta st₍ä₎dherna/ at iagh ock ther predicar/ Ty f₍ö₎r then skul ₍ä₎r iagh kommen.
[39] Och han predicadhe j theras Sinagogor/ offuer hela Galileen/ och vthdreff
di₍ä₎fflar.
[40] Och til honom kom en spitelsk man och badh honom/ f₍ö₎ll på kn₍ä₎₍ä₎ f₍ö₎r
honom/ och sadhe til honom/ Wilt tu/ så kant tu g₍ö₎ra migh reen. [41] Tå war=
kunnadhe sigh Jesus offuer honom/ och vthreckte sina hand/ och toogh
vppå honom/ och sadhe/ Jagh wil/ war reen. [42] Och n₍ä₎r han thet sagdt
hadhe/ gick strax spitelskan aff honom/ och han wardt reen. [43] Och Jesus ho=
tadhe honom/ och senden strax jfrå sigh/ och sadhe honom/ [44] See til/ at tu
s₍ä₎gher ingom thetta/ Vthan gack bortt och wisa tigh Prestenom/ och offra
f₍ö₎r tijn rening/ thet Moses budhit haffuer/ til itt wittnes_byrd offuer them.
[45] Men tå han vthgången war/ begynte han f₍ö₎rkunna och berychta thet som
skeedt war/ Så at han icke nu meer kunde vppenbarligha gå in vthi sta=
dhen/ Vthan bleff vthe j ₍ö₎dhe rwm. Och the komo til honom aff alla endar.
Matt.8.
Luce 5.
Leuit.14.
Annat Capitel.
[1] [7]OCh effter någhra daghar/ gick han åter in j Capernaum/ Och
thet spordes/ at han war j huset. [2] Och strax församladhes
...
Matt.9.
Luce.5.
  j sijn
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang