CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Gustav-Vasa-Bibel  (Upsala 1541)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Thet Nyia Testa= mentet.

1541.

[Marcus]
[23r] S. Marci Euangelium.
[Kapitel 1]   zum Textanfang
Första Capitel.

[1] Thetta är begyn= nelsen aff Jesu Christi Gudz Sons Euangelio/ [2] såsom scriffuit är j Pro= pheterna. Sij/ iagh sender min Ängel fram för titt ansichte/ hwilken beredha skal thin wägh fö tigh. [3] Een ropande röst är j öknenne/ Bereder HERRANS wägh/ görer hans stijghar retta.

[4] Johannes war j öknen= ne/ döpte och predicadhe bätringennes döpelse/ til syndernas förlåtelse. [5] Och til honom gingo vth hela Judeska landet/ och the vthaff Jerusalem/ och läto sigh alle döpa aff ho= nom j Jordans flodh/ och bekende sina synder.

[6] Och Johannes war klädd medh Kamelahåår/ och medh en lädhergior= ding om sina lender/ och ååt graszhoppor och wildhannogh. [7] Och predicadhe och sadhe/ En kommer effter migh/ som starkare är än iagh/ hwilkens skootwenger iagh icke wer= digh är at nedherfalla och vplösa. [8] Jagh döper idher medh watn/ Men han skal döpa idher medh them helgha Anda.

[9] Och thet begaff sigh j the daghar/ at Jesus kom vthaff Galileen jfrå Nazareth/ och lät sigh döpa aff Johanne j Jordan. [10] Och strax steegh han vp vthn watnet/ och sågh himlanar öpnas/ och Andan såsom een duffuo nedherkomma offuer honom. [11] Och een röst kom aff himmelen. TV ÄST min käre Son/ j hwilkom migh wel behaghar.

[12] Och Anden dreeff honom strax vthi öknena/ [13] och han war j öknenne j fyratiyo daghar/ och frestadhes aff Satana/ och war medh wildiuren. Och Änglanar tiente honom.

[14] Men sedhan Johannes wardt fången/ kom Jesus vthi Galileen/ och predicadhe Euangelium om Gudz Rike/ [15] säyandes/ Tijdhen är fulkompnat/ och Gudz Rike är för handenne/ Bätren idher/ och troor Euangelio.

[16] När han gick vth medh thet Galileeska haffuet/ sågh han Simonem och Andream hans brodher kasta sijn näät j haffuet/ ty the woro fiskare. [17] Och Jesus sadhe til them/ Fölier migh/ och iagh wil göra idher menniskio= fiskare. [18] Strax gåffuo the sijn näät offuer/ och folgde honom.

[19] Och tå han gick tädhan litet fram bäter/ sågh han Jacobum Zebedej= son/ och Johannem hans brodher/ at the j båtenom bygde sijn näät/ [20] och strax kalladhe han them. Tå offuergåffuo the sin fadher Zebedeum vthi båten medh leghodrengerna/ och folgde honom.

[23v]

[21] Och the gingo til Capernaum/ och strax om Sabbatherna gick han in j Sinagogon/ och lärde. [22] Och the förundradhe stoorligha på hans lärdom/ För ty han lärde welleligha/ och icke såsom the Scrifftlärde.

[23] Och j theras Sinagogo war een menniskia besatt medh then orena An= dan/ Och han ropadhe och sadhe/ [24] Ah/ hwadh haffue wij medh tigh bestella Jesu Nazarene? Ästu kommen til at förderffua oss? Jagh weet hoo tu äst/ nemligha/ then Gudz Helighe. [25] Och Jesus nepste honom/ säyandes/ Tijgh och gack vthaff menniskionne. [26] Tå reeff then orene Anden honom/ och ropa= dhe högt/ och foor vth aff honom. [27] Och alle förundradhe sigh swårligha/ så at the sporde hwar annan til/ och sadhe/ Hwadh är thetta? hwadh nyy lär= dom är thetta?/ Ty han biudher the orena Andar medh welligheet/ och the ly= dha honom. [28] Och hans rychte gick strax alt omkring j Galilee grenszor.

[29] Och the gingo strax vthu Sinagogon/ och komo vthi Simonis och An= dree hws/ medh Jacobo och Johanne. [30] Och Simonis swära lågh siwk j skälffuo/ Och strax sadhe the honom om henne. [31] Tå gick han til och reeste henne vp/ och toogh henne widh handena/ Och j thet samma offuergaff skälffuosiwkan henne/ Och hon gick sedhan och tiente them.

[32] Om afftonen tå solen nedhergången war/ hadhe the til honom allahan= da siwka/ och the som qualdes aff diäfflar/ [33] och hele stadhen war församlat för dörena. [34] Och han giorde monga helbregda som krancke woro aff alla= handa siwkdom/ och dreff vth monga diäfflar/ och tilstadde icke diäff= lanar tala/ ty the kende honom.

[35] Och om morghonen ganska bittijdha för dagh/ stoodh han vp/ och gick vth. Och Jesus gick bortt vthi itt ödhe rwm/ och ther badh han. [36] Och Si= mon kom effterfarandes/ och the medh honom woro. [37] Och tå the funno ho= nom/ sadhe the til honom/ Alle sökia tigh. [38] Sadhe han them/ Lät oss gå vthi nästa städherna/ at iagh ock ther predicar/ Ty för then skul är iagh kommen. [39] Och han predicadhe j theras Sinagogor/ offuer hela Galileen/ och vthdreff diäfflar.

[40] Och til honom kom en spitelsk man och badh honom/ föll på knää för honom/ och sadhe til honom/ Wilt tu/ så kant tu göra migh reen. [41] Tå war= kunnadhe sigh Jesus offuer honom/ och vthreckte sina hand/ och toogh vppå honom/ och sadhe/ Jagh wil/ war reen. [42] Och när han thet sagdt hadhe/ gick strax spitelskan aff honom/ och han wardt reen. [43] Och Jesus ho= tadhe honom/ och senden strax jfrå sigh/ och sadhe honom/ [44] See til/ at tu sägher ingom thetta/ Vthan gack bortt och wisa tigh Prestenom/ och offra för tijn rening/ thet Moses budhit haffuer/ til itt wittnesbyrd offuer them. [45] Men tå han vthgången war/ begynte han förkunna och berychta thet som skeedt war/ Så at han icke nu meer kunde vppenbarligha gå in vthi sta= dhen/ Vthan bleff vthe j ödhe rwm. Och the komo til honom aff alla endar.

[Kapitel 2]   zum Textanfang
Annat Capitel.

[1] OCh effter någhra daghar/ gick han åter in j Capernaum/ Och thet spordes/ at han war j huset. [2] Och strax församladhes ...

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang