CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Mikael-Agricola-Bibel  (Stockholm 1548)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Se
Wsi Testa=
menti.

1548.

[46r]   zum Textanfang
    XLVI.
P. Marcusen Euangelium.
Ensimeinen Lucu.
[1] [2]ALcu Jesusen
Christusen Ju[=]
mal‹an› Poian Eu‹an›=
geliumist/ [2] ninquin
kirioitettu on Pro[=]
phetis/ Ca₍tz₎o mi=
ne leheten minun
Engelin sinun cas[=]
uos eten/ ioca wal[=]
mistaman pite si=
nun Tietes sinun
edheses. [3] Hwtawa[=]
isen ₍ä₎ni on corwe=
sa/ Walmistaka
Herran tiete/ oijen=
dacat henen polg=
hunsa.
Mala.3.
Jesa 40.
Joh. 1.
[4] Johannes castoi
coruesa/ sarnaten
Paranoxen Castet[=]
ta syndein andexi=
andamisexi. [5] Ja vl[=]
goskeuit henen ty=
gens coko Judean
makunda/ ia ne Je[=]
rusalemist/ ia cast[=]
ettin caiki henelde
Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse.
Math.3.
Luc.3.
[6] Mutta Johannes oli pugetettu Camelin_caruoilla/ ia he=
  nen So=
[46v]   zum Textanfang
P. Marcusen   
nen Solinsa ymberi hihinainen W₍ö₎₍ö₎/ ia s₍ö₎i Kimalaisi ia
Me₍tz₎ehonaia/ [7] ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ io=
ca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cu=
martuna p₍ä₎stemen Keng₍ä₎in rihima. [8] Mine tosin castan teite
wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.
Matt.3
Luce.3
Joh.1
[9] Ja se tapactui nine peiuine/ ett₍ä₎ Jesus Galilean Nazare=
tist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis. [10] Ja cochta quin
hen ylesastui wedheste/ n₍ä₎ki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hen=
gen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen p₍ä₎lens. [11] Ja ₍ä₎ni tu[=]
li Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minul=
le ombi soosio.
[12] Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/ [13] ia oli sijne coruesa
neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin
seas. Ja Engelit paluelit hende.
[14] Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Jesus Ga=
lileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/ [15] ia
sanoi/ Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehe=
stynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium.
[16] Mutta coska Jesus keui Galilean meren sijw/ n₍ä₎ki hen
Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen
merehen/ sille he olit Calamiehet/ [17] ia sanoi heille Jesus/ Seu=
ratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi.
[18] Ja cochta he i₍ä₎tit heiden werckonsa/ ia seurasit hende.
[19] Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ n₍ä₎ki hen Jacobin Ze=
bedeusen poian ia Johannem henen weliens/ ett₍ä₎ he wenehese
paransit Werckoians/ [20] Ja cochta hen heite cu₍tz₎ui. Ja he i₍ä₎=
tit heiden Jsens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ ia=
seurasit hende.
[21] Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen
sisellemeni Synagogan/ ia opetti. [22] Ja he hemmestyit henen O=
petuxens p₍ä₎le. Sille ett₍ä₎ hen opetti heite woimalisesta/ ia
ei ninquin Kirianoppenuet.
  Ja oli
[47r]   zum Textanfang
Euangelium.    XLVII.
[23] Ja oli heiden Sinagogas yxi Jnhiminen riuattu sastai=
sest Hengest/ ia hen hwsi [24] sanoden/ Oy mite meiden on te=
kemiste sinun cansas Jesu Nazarene? Tulicos meite cadhotta=
man? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe. [25] Ja Je=
sus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Jnhi=
miseste. [26] Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi su=
rella ₍ä₎nelle/ nin hen wlgoslexi heneste. [27] Ja he caiki hemmestyit/
nin ett₍ä₎ he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike
wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla m₍ö₎s sastaiset henget
k₍ä₎ske/ ia he cwleuat hende? [28] Ja henen Sanomans cochta cw[=]
lui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.
Luc 4.
[29] Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin
ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa. [30] Mutta
Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sa[=]
noit henelle. [31] Ja hen edeskeui ia yleskohensi hen‹en›/ ia rupesi hen‹en›
k₍ä₎teens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite.
Lu 4.
Matt 8.
[32] Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen ty=
gens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde. [33] Ja coko Ca[=]
upungi cokounsi Ouen eteen/ [34] ia paransi hen monda/ iotca sa[=]
irastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/
ia ei hen sallinut perkeletten puhua ett₍ä₎ he tunsit henen.
[35] Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen yles=
nousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Jesus ychten erineisen Sij[=]
an/ ia sielle rucoeli/ [36] ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca
henen cansans olit. [37] Ja coska he leusit henen/ sanoit he henel=
le/ Jocainen sinu e₍tz₎i. [38] Ja hen sanoi heille/ Mengeme l₍ä₎hi=
meisin kylihin/ ett₍ä₎ mine sielleki sarnaisin/ sille site warten
mine olen tullut/ [39] Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko
Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet.
[40] Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ lange[=]
si poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ si[=]
Matt 8.
Luc 5.
  ne woit
[47v]   zum Textanfang
P. Marcusen.   
ne woit minun puhdista. [41] Ja Jesus armachti henen p₍ä₎lens/
ia wlgosoijensi k₍ä₎tens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mi=
ne tahdon/ ole puhdas. [42] Ja quin hen oli sanonut/ cochta spi=
tali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi. [43] Ja Jesus hastoi
hende/ ia cochta tyk₍ö₎ens poislehetti/ [44] ia sanoi henelle/ Ca₍tz₎os
ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta i₍tz₎es papil=
le/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on k₍ä₎ske[=]
nyt/ heille todhistuxexi. [45] Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi
hen sarnama‹an› palio ia ilmoittaman site T₍ö₎te/ Nin ettei Jesus
sijtte tainud iulkisesta caupungijn siselletulla/ mutta wlcona eri[=]
neisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit hen‹en› tygens.
Woimalisesta) Se on/ caiki henen sarnans oli ninquin sen/ io=
ca todhesta iotakin tekepi. Ja mite hen sanoi sille oli woima/ ia oli eleue.
Toinen Lucu.
Mat 9.
Luce 5.
[1] [2]JA taas mwtamain peiuein iel=
kin/ sisellemeni hen Capernau=
min/ Ja se tuli cwluxi/ ett₍ä₎ hen ho[=]
nes oli. [2] Ja cochta cokounsit mon=
da/ nin ettei io ne sijat/ quin Ouen
tykene olit/ heite wet₍ä₎nyet/ ia hen
puhui heille sarnan. [3] Ja tulit henen
tygens wiedhen ychte Ramba/ ioca
nelielde cannettin. [4] Ja quin eiuet he
woinuet hende lehestyue canssan tehden/ nin he kiskoit honec=
ten caton/ ioissa hen oli/ ia lepi₍tz₎encaiwoit caton/ ia kieusille
alaslaskit wooten/ iossa se Ramba macasi. [5] Quin nyt Jesus
neki heiden wskons/ sanoi hen Rammalle/ Poican/ sinun
synnis andexiannetan sinulle.
[6] Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist/ istudhen/ ia
aijattelit heiden sydhemisens/ [7] Mite teme nein pilca puhu=
  pi?
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang