CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Mikael-Agricola-Bibel  (Stockholm 1548)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Se Wsi Testa= menti.

1548.

[Markus]
[46r] P. Marcusen Euangelium.
[Kapitel 1]   zum Textanfang
Ensimeinen Lucu.

[1] ALcu Jesusen Christusen Ju= malan Poian Euan= geliumist/ [2] ninquin kirioitettu on Pro= phetis/ Catzo mi= ne leheten minun Engelin sinun cas= uos eten/ ioca wal= mistaman pite si= nun Tietes sinun edheses. [3] Hwtawa= isen äni on corwe= sa/ Walmistaka Herran tiete/ oijen= dacat henen polg= hunsa.

[4] Johannes castoi coruesa/ sarnaten Paranoxen Castet= ta syndein andexi= andamisexi. [5] Ja vl= goskeuit henen ty= gens coko Judean makunda/ ia ne Je= rusalemist/ ia cast= ettin caiki henelde Jordanin wirdhasa/ tunnustaden heiden Synninse.

[6] Mutta Johannes oli pugetettu Camelincaruoilla/ ia he= [46v] nen Solinsa ymberi hihinainen Wöö/ ia söi Kimalaisi ia Metzehonaia/ [7] ia sarnasi/ sanoden. Se tule minun ielkin/ io= ca on minua wekeuembi/ Jonga em mine keluolinen ole/ cu= martuna pästemen Kengäin rihima. [8] Mine tosin castan teite wedhelle/ mutta hen Castapi teite pyhelle Hengelle.

[9] Ja se tapactui nine peiuine/ että Jesus Galilean Nazare= tist tuli/ ia castettin Johanneseld Jordanis. [10] Ja cochta quin hen ylesastui wedheste/ näki hen aukeneuan Taiuat/ ia Hen= gen/ ninquin Mettisen alastuleuan henen pälens. [11] Ja äni tu= li Taiuahist/ Sine olet minun se Racas Poican/ iossa minul= le ombi soosio.

[12] Ja cochta Hengi aijoi henen corpehen/ [13] ia oli sijne coruesa neliekymende peiue/ ia kiusattin perchelelde/ Ja oli Petoin seas. Ja Engelit paluelit hende.

[14] Mutta sijttequin Johannes kiniotettu oli/ tuli Jesus Ga= lileaan/ sarnaten Jumalan Waldakunnan Euangeliumi/ [15] ia sanoi/ Aica ombi teutetty/ ia Jumalan Waldakunda on lehe= stynyt/ Tehcket paranost/ ia wskokat/ Euangelium.

[16] Mutta coska Jesus keui Galilean meren sijw/ näki hen Simonin ia Andrean henen weliens/ werckoians heitteuen merehen/ sille he olit Calamiehet/ [17] ia sanoi heille Jesus/ Seu= ratka minua/ ia mine tegen teiden Inhimisten calamiehixi. [18] Ja cochta he iätit heiden werckonsa/ ia seurasit hende.

[19] Ja quin hen sielde wehen edheskeui/ näki hen Jacobin Ze= bedeusen poian ia Johannem henen weliens/ että he wenehese paransit Werckoians/ [20] Ja cochta hen heite cutzui. Ja he iä= tit heiden Jsens Zebedeusen wenehesen palcolisten cansa/ ia= seurasit hende.

[21] Ja he sisellemenit Capernaum/ ia cochta Lepopeiuene hen sisellemeni Synagogan/ ia opetti. [22] Ja he hemmestyit henen O= petuxens päle. Sille että hen opetti heite woimalisesta/ ia ei ninquin Kirianoppenuet.

[47r]

[23] Ja oli heiden Sinagogas yxi Jnhiminen riuattu sastai= sest Hengest/ ia hen hwsi [24] sanoden/ Oy mite meiden on te= kemiste sinun cansas Jesu Nazarene? Tulicos meite cadhotta= man? Mine tieden mikes olet/ iuri se Jumalan Pyhe. [25] Ja Je= sus nuchteli hende sanoden/ Waickene ia wlgosmene Jnhi= miseste. [26] Ja quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi su= rella änelle/ nin hen wlgoslexi heneste. [27] Ja he caiki hemmestyit/ nin että he keskenens kyselit sanoden/ Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske/ ia he cwleuat hende? [28] Ja henen Sanomans cochta cw= lui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.

[29] Ja he cochta wlgoskeuit Sinagogasta/ ia tulit Simonin ia Andreasen honesen/ Jacobin ia Johannesen cansa. [30] Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis/ ia cochta he heneste sa= noit henelle. [31] Ja hen edeskeui ia yleskohensi henen/ ia rupesi henen käteens/ ia sillens Wilutauti ietti henen/ ia hen palueli heite.

[32] Mutta Echtona coska Auringo laskijn/ toidh he henen ty= gens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde. [33] Ja coko Ca= upungi cokounsi Ouen eteen/ [34] ia paransi hen monda/ iotca sa= irastit moninaisis Taudhis/ ia palio perkelie hen wlgosaioi/ ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen.

[35] Ja homeneltan sangen warhan ennen peiue/ quin hen yles= nousi/ wlgosmeni hen/ Ja poiskeui Jesus ychten erineisen Sij= an/ ia sielle rucoeli/ [36] ia Petari riensi henen ielkens/ ia ne iotca henen cansans olit. [37] Ja coska he leusit henen/ sanoit he henel= le/ Jocainen sinu etzi. [38] Ja hen sanoi heille/ Mengeme lähi= meisin kylihin/ että mine sielleki sarnaisin/ sille site warten mine olen tullut/ [39] Ja hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas/ ia wlgosaijoi perchelet.

[40] Ja tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende/ lange= si poluillens henen etens/ ia sanoi henelle/ Jos sine tahdot/ si= [47v] ne woit minun puhdista. [41] Ja Jesus armachti henen pälens/ ia wlgosoijensi kätens/ rupesi heneen/ ia sanoi henelle/ Mi= ne tahdon/ ole puhdas. [42] Ja quin hen oli sanonut/ cochta spi= tali heneste poislexi/ ia hen tuli puchtaxi. [43] Ja Jesus hastoi hende/ ia cochta tyköens poislehetti/ [44] ia sanoi henelle/ Catzos ettes kellengen miten sanone/ mutta mene osotta itzes papil= le/ ia wffra sinun puhdistoxes edheste/ mitke Moses on käske= nyt/ heille todhistuxexi. [45] Mutta coska hen wlgoskeui/ rupesi hen sarnamaan palio ia ilmoittaman site Töte/ Nin ettei Jesus sijtte tainud iulkisesta caupungijn siselletulla/ mutta wlcona eri= neisis Sijoisa hen oli/ ia caikilda polilda he tulit henen tygens.

Woimalisesta) Se on/ caiki henen sarnans oli ninquin sen/ io= ca todhesta iotakin tekepi. Ja mite hen sanoi sille oli woima/ ia oli eleue.

[Kapitel 2]   zum Textanfang
Toinen Lucu.

[1] JA taas mwtamain peiuein iel= kin/ sisellemeni hen Capernau= min/ Ja se tuli cwluxi/ että hen ho= nes oli. [2] Ja cochta cokounsit mon= da/ nin ettei io ne sijat/ quin Ouen tykene olit/ heite wetänyet/ ia hen puhui heille sarnan. [3] Ja tulit henen tygens wiedhen ychte Ramba/ ioca nelielde cannettin. [4] Ja quin eiuet he woinuet hende lehestyue canssan tehden/ nin he kiskoit honec= ten caton/ ioissa hen oli/ ia lepitzencaiwoit caton/ ia kieusille alaslaskit wooten/ iossa se Ramba macasi. [5] Quin nyt Jesus neki heiden wskons/ sanoi hen Rammalle/ Poican/ sinun synnis andexiannetan sinulle.

[6] Nin olit sielle mwtamat Kirianoppenuist/ istudhen/ ia aijattelit heiden sydhemisens/ [7] Mite teme nein pilca puhu=

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang