CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Christian-II-Testament  (Wittenberg 1524)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Thette ere
thz Nøye testa=
menth paa dan=
ske ret effter la=
tinen vdsatthe.

M. D. XXIIII.

[?r]   zum Textanfang
[Euangeli‹um› Sancti Marci.]   
Euangeli‹um› Sancti Marci.
Thet FØ₍r₎ste Capittel.
[1] [14]JEsu Ch₍r₎isti
gudz søns euangelij
begyndel₍sz₎e/ [2] er th‹en›d=
ne/ som scriffuet er i
Propheterne/ See
ieg sendner myn en=
gel fo₍r₎ thidt ansigt/
huilken skal berede
thin weyg fo₍r₎ tig/
[3] Thet er en roben=
dis røst i ø₍r₎cken/ Be[=]
rede i herrens weyg
rette giø₍r₎e h‹an›s fuod
stijge.
Malach.iij.
Esaie.lx.
[4] Joaannes tog til at døbe i ø₍r₎ken/ predi₍ck₎endes aff
dobens buod/ til søndners fo₍r₎ladelse/ [5] Oc vtginge til
hannom/ thet gantsket iødiske land/ Oc the aff Hie[=]
rusalem/ oc døptes alle aff hannom/ i Jo₍r₎dane fluod/
oc wed erkendne theris søndner.
Matt.iij.
Luce.iij.
[6] Oc Joannes war cledder/ met Camele haar/ oc it
ledre belte/ omkring siine lendner/ oc hand aad gress=
hopper oc skoughonning/ [7] oc predicket sig‹en›des/ Thend
kommer efftir meg/ huilken ster₍ck₎er er end ieg/ Oc
ieg er icke bequem at ieg nedfall‹en›des skal vpløse h‹an›s
skougtnenge/ Sandaligen [8] ieg døber ether i wand/ oc
hand skal døbe ether i thend hellig|aand.
Joan.i.
Matt.iij.
[9] Oc thet er skeed vti the samme dage/ kom
Jesus aff Nazareth vti Galilee land/ oc luod sig dø=
be aff Joanne/ i Jo₍r₎danen/ [10] Oc strax som hand vp=
steeg aff wandnet/ saa hand himmelin atskilles/ oc
aanden lige som en dwe nedstigendes offuer hannom/
[11] Oc en røst er skeed aff himmelen/ Thu est thend myn
Luce.iij.
Joan.i.
ij.Petri.ij.
M ij 
[?v]   zum Textanfang
Euangelium   
elskelig søn/ vti huilcken meg er wel behageligt.
Matth.iiij.
Luce.iiij.
[12] Oc strax vt dreuff hannom aanden i ø₍r₎ken/ [13] oc
hand war ther i ø₍r₎ken fyretiuge dage/ oc frestedes aff
satana/ oc war ther met dyure/ oc engelle thiente
hannom.
Matt.xiiij.
Luce.v.
[14] Efftir Joannes war fangen/ kam Jesus ind i
Galilea/ predickendes guds rijgis Euangeli‹um›/ [15] oc sag=
de/ Thijden er fuldkommet/ oc guds rijgi er heer hart
huoss/ beidrer ether/ oc troer paa Euangelium/ [16] Oc
ther hand wandrede huoss thet Galileiske hauff/ saa
hand Simonem och Andream hans b₍r₎oder/ kastendis
theris garn i hauffuit/ Thi the ware fiskere/ [17] Oc Je=
sus sagde thennom/ J efftirfølge mig/ oc ieg skal giø=
ret/ ati skulle wo₍r₎de menniskens fiskere/ [18] Oc strax off
uergaffue the theris garn/ oc efftirfulde hannom.
[19] Oc hand gick ther fran/ lidet frammer mere/ oc
saae Jacobum Zebedei søn/ oc Joannem hans b₍r₎o=
der/ huilke oc ₍sz₎o til rede lagde theris garn i skijbet/
[20] oc hand kallede thennom strax. Oc the strax fo₍r₎luod
theres fader Zebedeum i skijbet/ met dags mendnen/
oc efftirfulde hannom.
Luce.xxiiij.
Matt.vij.=
[21] Oc the indginge i Capernaum/ oc strax paa sa=
batdagen/ indgick hand i theris fo₍r₎samblings huss/
oc togtil at l₍ae₎re/ [22] oc the fo₍r₎undrede thennz/ paa hans
l₍ae₎rdom/ Thi h‹an›d l₍ae₎ret thennom lige som thend ma=
chten haffde/ oc icke ₍sz₎o som scrifftclogene.
Luce.ij.
[23] Oc vti theris fo₍r₎samblings huuss war it men=
niske/ besaat met en v₍r₎een and/ oc hand ropte sigen[=]
des/ [24] Ach huad haffue vij met tig/ Jesu aff Nazaret?
Est thu kommen at fo₍r₎dreffue oss? Jeg kender tig
huo thu est/ fo₍r₎sant thend guds hillige/ [25] Oc Jesus
straffede hannom sigendes/ thije stille/ oc vdgack aff
thette menniske/ [26] oc ther thend v₍r₎ene aand/ haffde
spleidet hannom oc robet/ met it stuo₍r₎t røst/ vtgick
hand aff hannom/ [27] oc alle fo₍r₎ferde thennom/ ₍sz₎o at
the atspurde emellom thennom selffuer sigendes/ Huad
 
[?r]   zum Textanfang
Sancti Marci.   
er thette? huad ny l₍ae₎rdom er thendne? Thi hand oc ₍sz₎o
met macht biuder offuer the vreene aande/ oc the ly=
de hannom/ [28] oc hans røchte spredes strax/ i the gant=
ske omkringlegendis Galileiske gren₍tz₎er.
[29] Oc strax vdgingge the aff forsamblings huusset/
oc komme i Simonis oc Andreas huuss/ met Jacobo
oc Joanne/ [30] oc Simonis husfrues moder lou siuger/
aff thend kolde siuge/ oc strax sagde the hannom aff
hendne/ [31] Oc hand framgick oc vpreyste hendne/ oc
tog hendnes haand/ oc strax fo₍r₎luod hendne thend
kolde siuge/ oc hun thiente thennom.
[32] Oc om aff ten/ ther suolen war nedtgangen/ fø₍r₎[=]
de the til hannom/ alle the som vndt haff de/ oc huilke
besaat ware met dieffuelskabe/ [33] oc thend gantske stad
war fo₍r₎samblet fo₍r₎ dø₍r₎ren/ [34] oc hand helbredet mange/
huilke siuge ware aff atskillige siuge/ oc vtdreff man=
ge dieffuelskabe/ oc icke tilstede dieffuelskabe at taale/
thi the kendne hannom.
Mat.viij.
Luce.iiij.
[35] Oc om mo₍r₎gen fø₍r₎ dag/ vpstuod Jesus/ oc bo₍r₎t=
gick hand/ ind til it ødested/ oc ther togtil atbede/ [36] Oc
Simon/ oc huilke met hannom ware/ komme efftir
hannom/ [37] oc ther the fundne hannom/ sagde the han=
nom/ Alle søge efftir tig/ [38] Oc hand sagde thennom/
Wi skulle gaa i thesse neste byer/ at ieg ther oc pre=
dicker/ Thi ieg er therfo₍r₎ kommen/ [39] oc hand predicket
i theris fo₍r₎samblings huuse i gantske Galileeland/ oc
vtdreff dieffuelskabe.
[40] Oc kam til hann‹om›/ en vdsodzske/ bethendes han=
nom/ oc nedfiøld fo₍r₎ hann‹om› paa kneen/ oc sagde han=
nom/ om thu wilt/ kant thu reengiø₍r₎e meg/ [41] oc Jesus
fo₍r₎barmede seg/ vtstrackte siin haand/ tog paa han=
nom/ oc sagde hannom/ Jeg wil/ thu skalt were reen/
[42] oc ther hand thet sagde/ strax bio₍r₎tgick vdsotten aff
hann‹om›/ oc hand er reengio₍r₎t/ [43] oc hand truendes han=
nom/ strax hensende hannom fran sig/ oc sagde han=
nom/ [44] see til at thu ingen siger nogendeel/ Men gack=
bo₍r₎t oc thie tig selffuer presten/ oc offer fo₍r₎ thin ren=
Mat.viij.
Luce.v.
Leuiti.xiiij.
M iij 
[?v]   zum Textanfang
Euangelium   
selse/ huilke Moses bød/ thennom til witnesbyrd/ [45] Oc
ther hand vtkam/ begynte hand at p₍r₎edicke/ oc men=
ligt at giøre/ huad hannom var skeed/ ₍sz₎o at Jesus
kundne icke nw aapenbarlig indgange i staden/ men
hand war vthenfo₍r₎ vti øde steder/ oc the komme til
hannom aff alle steder.
Thet ander Capittel.
Mat.ix.
Luce.v.
Joan.v.
[1] [4]OC hand indgick igen i Capernaum/ efftir
...
 
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang