CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Christian-II-Testament  (Wittenberg 1524)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

Thette ere thz Nøye testa= menth paa dan= ske ret effter la= tinen vdsatthe.

M. D. XXIIII.

[Markus]
[?r] Euangelium Sancti Marci.
[Kapitel 1]   zum Textanfang
Thet FØrste Capittel.

[1] JEsu Christi gudz søns euangelij begyndelsze/ [2] er thend= ne/ som scriffuet er i Propheterne/ See ieg sendner myn en= gel for thidt ansigt/ huilken skal berede thin weyg for tig/ [3] Thet er en roben= dis røst i ørcken/ Be= rede i herrens weyg rette giøre hans fuod stijge.

[4] Joaannes tog til at døbe i ørken/ predickendes aff dobens buod/ til søndners forladelse/ [5] Oc vtginge til hannom/ thet gantsket iødiske land/ Oc the aff Hie= rusalem/ oc døptes alle aff hannom/ i Jordane fluod/ oc wed erkendne theris søndner.

[6] Oc Joannes war cledder/ met Camele haar/ oc it ledre belte/ omkring siine lendner/ oc hand aad gress= hopper oc skoughonning/ [7] oc predicket sigendes/ Thend kommer efftir meg/ huilken stercker er end ieg/ Oc ieg er icke bequem at ieg nedfallendes skal vpløse hans skougtnenge/ Sandaligen [8] ieg døber ether i wand/ oc hand skal døbe ether i thend hellig aand.

[9] Oc thet er skeed vti the samme dage/ kom Jesus aff Nazareth vti Galilee land/ oc luod sig dø= be aff Joanne/ i Jordanen/ [10] Oc strax som hand vp= steeg aff wandnet/ saa hand himmelin atskilles/ oc aanden lige som en dwe nedstigendes offuer hannom/ [11] Oc en røst er skeed aff himmelen/ Thu est thend myn [?v] elskelig søn/ vti huilcken meg er wel behageligt.

[12] Oc strax vt dreuff hannom aanden i ørken/ [13] oc hand war ther i ørken fyretiuge dage/ oc frestedes aff satana/ oc war ther met dyure/ oc engelle thiente hannom.

[14] Efftir Joannes war fangen/ kam Jesus ind i Galilea/ predickendes guds rijgis Euangelium/ [15] oc sag= de/ Thijden er fuldkommet/ oc guds rijgi er heer hart huoss/ beidrer ether/ oc troer paa Euangelium/ [16] Oc ther hand wandrede huoss thet Galileiske hauff/ saa hand Simonem och Andream hans broder/ kastendis theris garn i hauffuit/ Thi the ware fiskere/ [17] Oc Je= sus sagde thennom/ J efftirfølge mig/ oc ieg skal giø= ret/ ati skulle worde menniskens fiskere/ [18] Oc strax off uergaffue the theris garn/ oc efftirfulde hannom.

[19] Oc hand gick ther fran/ lidet frammer mere/ oc saae Jacobum Zebedei søn/ oc Joannem hans bro= der/ huilke oc szo til rede lagde theris garn i skijbet/ [20] oc hand kallede thennom strax. Oc the strax forluod theres fader Zebedeum i skijbet/ met dags mendnen/ oc efftirfulde hannom.

[21] Oc the indginge i Capernaum/ oc strax paa sa= batdagen/ indgick hand i theris forsamblings huss/ oc togtil at laere/ [22] oc the forundrede thennz/ paa hans laerdom/ Thi hand laeret thennom lige som thend ma= chten haffde/ oc icke szo som scrifftclogene.

[23] Oc vti theris forsamblings huuss war it men= niske/ besaat met en vreen and/ oc hand ropte sigen= des/ [24] Ach huad haffue vij met tig/ Jesu aff Nazaret? Est thu kommen at fordreffue oss? Jeg kender tig huo thu est/ forsant thend guds hillige/ [25] Oc Jesus straffede hannom sigendes/ thije stille/ oc vdgack aff thette menniske/ [26] oc ther thend vrene aand/ haffde spleidet hannom oc robet/ met it stuort røst/ vtgick hand aff hannom/ [27] oc alle forferde thennom/ szo at the atspurde emellom thennom selffuer sigendes/ Huad [?r] er thette? huad ny laerdom er thendne? Thi hand oc szo met macht biuder offuer the vreene aande/ oc the ly= de hannom/ [28] oc hans røchte spredes strax/ i the gant= ske omkringlegendis Galileiske grentzer.

[29] Oc strax vdgingge the aff forsamblings huusset/ oc komme i Simonis oc Andreas huuss/ met Jacobo oc Joanne/ [30] oc Simonis husfrues moder lou siuger/ aff thend kolde siuge/ oc strax sagde the hannom aff hendne/ [31] Oc hand framgick oc vpreyste hendne/ oc tog hendnes haand/ oc strax forluod hendne thend kolde siuge/ oc hun thiente thennom.

[32] Oc om aff ten/ ther suolen war nedtgangen/ før= de the til hannom/ alle the som vndt haff de/ oc huilke besaat ware met dieffuelskabe/ [33] oc thend gantske stad war forsamblet for dørren/ [34] oc hand helbredet mange/ huilke siuge ware aff atskillige siuge/ oc vtdreff man= ge dieffuelskabe/ oc icke tilstede dieffuelskabe at taale/ thi the kendne hannom.

[35] Oc om morgen før dag/ vpstuod Jesus/ oc bort= gick hand/ ind til it ødested/ oc ther togtil atbede/ [36] Oc Simon/ oc huilke met hannom ware/ komme efftir hannom/ [37] oc ther the fundne hannom/ sagde the han= nom/ Alle søge efftir tig/ [38] Oc hand sagde thennom/ Wi skulle gaa i thesse neste byer/ at ieg ther oc pre= dicker/ Thi ieg er therfor kommen/ [39] oc hand predicket i theris forsamblings huuse i gantske Galileeland/ oc vtdreff dieffuelskabe.

[40] Oc kam til hannom/ en vdsodzske/ bethendes han= nom/ oc nedfiøld for hannom paa kneen/ oc sagde han= nom/ om thu wilt/ kant thu reengiøre meg/ [41] oc Jesus forbarmede seg/ vtstrackte siin haand/ tog paa han= nom/ oc sagde hannom/ Jeg wil/ thu skalt were reen/ [42] oc ther hand thet sagde/ strax biortgick vdsotten aff hannom/ oc hand er reengiort/ [43] oc hand truendes han= nom/ strax hensende hannom fran sig/ oc sagde han= nom/ [44] see til at thu ingen siger nogendeel/ Men gack= bort oc thie tig selffuer presten/ oc offer for thin ren= [?v] selse/ huilke Moses bød/ thennom til witnesbyrd/ [45] Oc ther hand vtkam/ begynte hand at predicke/ oc men= ligt at giøre/ huad hannom var skeed/ szo at Jesus kundne icke nw aapenbarlig indgange i staden/ men hand war vthenfor vti øde steder/ oc the komme til hannom aff alle steder.
[Kapitel 2]   zum Textanfang
Thet ander Capittel.

[1] OC hand indgick igen i Capernaum/ efftir ...

[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang