CORPUS BIBLIORUM ÆTATIS REFORMATIONIS
Erasmus-NT [lat.]  (Basel 1522)  Mk 1

Textübersicht    Version 1    Version 2    Version 3    Version 4

[Titelseite]   zum Textanfang

NOVVM TESTA=
MENTVM OMNE, TERTIO IAM AC DI=
ligentius ab ERASMO ROTERODAMO recogni-
tum, non ſolum ad Græcam ueritatem, uerumetiam
ad multorum utriusque linguæ codicum, eorumque ue-
terum ſimul & emendatorū fidem, poſtremo ad pro-
batiſſimorum autorum citationem, emēdationem &
interpretationem, una cum Annotationibus recogni-
tis, ac magna acceſſione locupletatis, quæ le₍ct₎orem do[-]
reant, quid qua ratione mutatum ſit. Quiſquis
igitur amas ueram Theologiam, lege, cogno[-]
ſce, ac deinde iudica. Neque ſtatim offen-
dere, ſi quid mutatum offenderis, ſed
expēde, num in melius mutatum
ſit. Nam morbus eſt, non iu[-]
dicium, damnare quod
non inſpex-
eris.

SALVO VBIQVE ET ILLABEFA[-]
CTO ECCLESIÆ IVDICIO.

Addita ſunt in ſingulas Apoſtolorum epi-
ſtolas, Argumenta per eundem.

[71-2]   zum Textanfang
   
EVANGELIVM SECVDVM
MARCVM.
[I]
[1] [9]INitium
euange[-]
lij Ieſu
Chriſti
filij dei,
[2] ſicut ſcri[-]
ptū eſt
in Pro-
phetis:
Ecce ego mitto nuncium meū ante
faciem tuam, qui præparabit uiam
tuam ante te. [3] Vox clamantis in de-
ſerto: Parate uiā domini, re₍ct₎as fa-
cite ſemitas eius. [4] Baptizabat Iohā-
nes in deſerto, prædicās baptiſmū
pœnitentiæ in remiſſionem pecca-
torum. [5] Et egrediebantur ad eum
tota Iudæa regio, ac Hieroſolymi-
tæ & baptizabantur omnes ab il-
lo in Iordane flumine, confitentes
peccata ſua. [6] Erat autem Iohannes
ueſtitus pilis cameli, & zona pelli-
cea circa lūbos ſuos, ueſcebaturque
locuſtis ac melle ſylueſtri: [7] & præ-
dicabat, dicens: Venit is qui fortior
eſt me poſt me, cuius non ſum ido[-]
neus ut procumbens ſoluam cor-
rigiam calciamentorum. [8] Ego qui-
dem baptizaui uos aqua, ille uero
  baptizabit
[72-2]   zum Textanfang
EVANGELIVM    72
baptizabit uos ſpiritu ſan₍ct₎o. [9] Et fa₍ct₎um
eſt in diebus illis, uenit Ieſus a Naza-
reth Galiææ, & baptizatus eſt a Ioanne
in Iordane. [10] Et ſtatim cum aſcenderet
ex aqua, uidit diffindi cœlos, & ſpiri-
tum quaſi columbam deſcendentem ſu-
per illum. [11] Et uox fa₍ct₎a eſt de cœlis:
Tu es ille filius meus dile₍ct₎us, in quo
mihi bene complacitum eſt. [12] Et conti-
nuo ſpiritus illum expellit in deſertum,
[13] & erat illic in deſerto dies quadraginta,
& tentabatur a ſatana, eratque cum feris,
& angeli miniſtrabant illi. [14] Poſtquam
autem comprehenſus eſſet Ioannes, ue-
nit Ieſus in Galilæam, prædicans euan-
gelium regni dei, [15] & dicens: Impletum
eſt tempus, inſtatque regnum dei, reſi-
piſcite & credite euangelio. [16] Cum am-
bularet autem iuxta mare Galilææ, ui-
dit Simonem & Andream fratrem eius,
iacientes retia in mare, erant enim piſca-
tores. [17] Et dixit eis Ieſus: Sequamini me,
& faciam ut efficiamini piſcatores ho-
minum. [18] Ac protinus reli₍ct₎is retibus
ſuis, ſecuti ſunt eum. [19] Et progreſſus illinc
puſillum, uidit Iacobum filium Zebe-
dæi & Iohānem fratrem eius, qui & ipſi
in naui reconcinnabant retia, [20] ſtatimque
uocauit illos. Et illi reli₍ct₎o patre ſuo Ze[-]
bedæo in naui cum mercenarijs, ſecuti
ſunt eum. [21] Et ingrediūtur Capernaum,
& ſtatim ſabbatis ingreſſus in ſynago-
gam docebat. [22] Et ſtupebant ſuper do-
₍ct₎rina eius. Erat enim docens eos tan-
quam auctoritate præditus, & non ſicut
ſcribæ. [23] Et erat in ſynagoga eorū homo
obnoxius ſpiritui immūdo, & exlama-
uit, [24] dicens: Ah, Quid rei nobis tecum eſt
Ieſu Nazarene? Veniſti ad perdendum
nos? Noui te qui ſis, nimirum ille ſan-
₍ct₎us dei. [25] Et increpauit illum Ieſus, dicēs:
  Obmuteſce
[73-2]   zum Textanfang
EVANGELIVM    73
Obmuteſce, & exi ab homine. [26] Et cum
diſcerpſiſſet eum ſpiritus immundus, ex[-]
clamaſſetque uoce magna, exijt ab eo. [27] Et
obſtupuerunt omnes, ita ut conquire-
rent inter ſe, dicētes: Quid eſt hoc? Quæ
do₍ct₎rina noua hæc? quia cum auctori-
tate etiam ſpiritibus immundis impe-
rat, & obediunt ei? [28] Emanauit autem fa-
ma eius ſtatim in totam undique regio[-]
nem Galilææ finitimam. [29] Et protinus e
ſynagoga egreſſi, uenerunt in domum
Simonis & Andreæ cum Iacobo & Io-
hāne. [30] Socrus autem Simonis decumbe-
bat febricitās, & continuo dicunt ei de
illa. [31] Et accedens erexit eam, apprehenſa
manu eius, & reliquit eam febris illico, ac
miniſtrabat eis. [32] Veſperi uero, cum occi-
diſſet ſol, afferebant ad eum omnes ma-
le habentes, & qui a dæmonijs agitabā-
tur. [33] Et ciuitas tota congregata erat ad
hoſtium. [34] & ſanauit multos qui ægrota-
bant uarijs morbis, & dæmonia multa
eijciebat: & non ſinebat loqui dæmonia
quod ipſum noſſent. [35] Et mane multa
adhuc no₍ct₎e cum ſurrexiſſet, egreſſus
eſt: abijt Ieſus in deſertū locum, ibique
orabat. [36] Et proſecutus eſt eum Simon, &
qui cum illo erant: [37] & cum inueniſſent
eum, dicunt ei: Omnes te quærunt. [38] Et
ait illis: Eamus in proximos uicos, ut &
ibi prædicem: in hoc enim egreſſus ſum.
[39] Et prædicabat in ſynagogis eorum, in
tota Galilæa, & dæmonia eijciebat.
[40] Et uenit ad eum leproſus, deprecans
eum, eique ad genua accidens, ac dicens
illi: Si uis potes me mundare. [41] Ieſus au[-]
tem miſertus, protenſa manu, tetigit il-
lum, & dicit ei: Volo, mundus eſto. [42] Et
cum dixiſſet, ſtatim diſceſſit ab eo le-
pra, & mundatus eſt. [43] Et comminatus
ei, ſtatim emiſit illum, [44] dicitque ei: Vide
g  ne cui
[74-2]   zum Textanfang
EVANGELIVM    74
ne cui quicquam dicas, ſed abi teipſum
oſtende ſacerdoti, & offer pro emunda-
tione tui, quæ præcepit Moſes in teſti-
monium illis. [45] At ille egreſſus, cœpit præ-
dicare multa, & diuulgare ſermonē, ita
ut iam nō poſſet Ieſus manifeſte introi-
re in ciuitatem, ſed foris in deſertis locis
erat, & ueniebant ad eum undique.
[II]
[1] Et iterum intrauit Capernaum poſt
dies aliquot, & auditum eſt quod in do[-]
mo eſſet, [2] & protinus cōgregati ſunt mul[-]
ti, adeo ut iam non caperent eos, nec illa
loca quæ erant circa ianuam, & loqueba
tur eis ſermonē. [3] ...
II
  eos
[Juni 2006 – Wolf-Dieter Syring]   zum Textanfang